Weź WYGODNY KREDYT na SZCZĘŚCIE!!         Załóż swojemu dziecku Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy KONTO DLA MŁODYCH           Oszczędzaj z naszym Bankiem: E-Lokata, Kredyt MIESZKANIOWY "MÓJ DOM", Lokata PODWÓJNY ZYSK, Lokata GWARANTOWANY ZYSK

Kredyt MIESZKANIOWY "MÓJ DOM"

SZCZEGÓŁY:

 1. Rodzaj kredytu - kredyt mieszkaniowy dla osób fizycznych
 2. Przeznaczenie:
  • zakup działki budowlanej
  • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
  • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
  • nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;
  • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności lokalu;
  • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;
  • spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank, pod warunkiem, iż kredyt udzielony był na cele zgodne z postanowieniami Regulaminu;
  • inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym; tj. budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego, generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów, zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;
  • inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego (spółdzielnię mieszkaniową lub dewelopera), tj. budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów;
  • zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu (realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę) w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej;
  • refinansowanie kosztów poniesionych na cele, o których mowa powyżej, z wyjątkiem spłaty zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank.
 3. Maksymalna kwota kredytu –  uzależniona jest od:
  • zdolności kredytowej Wnioskodawcy
  • wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenie – maksymalnie 80% wartości rynkowej nieruchomości
 4. Wkład własny:
  • 20% - w przypadku przeznaczenia kredytu na poszczególne cele wymienione w pkt. 2
  • 0% - w przypadku nabycia lokalu mieszkalnego od Skarbu Państwa lub Gminy albo też zakładu pracy, jeśli Kredytobiorcy przysługuje szczególne prawo najmu i wynikające stąd prawo do nabycia tego lokalu w cenie poniżej wartości rynkowej 
 5. Okres kredytowania:
  • do 25 lat
  • do 15 lat – w przypadku kredytu na zakup działki budowlanej
 6. Oprocentowanie kredytuzmienna stopa procentowa w stosunku rocznym
 7. Zabezpieczenie kredytu:
  • hipoteka ustanowiona na nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania/ zabezpieczenia kredytu
  • cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości (nie dotyczy nieruchomości gruntowych) stanowiącej przedmiot zabezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych
  • zabezpieczenie przejściowe – do czasu ustanowienia hipoteki (Zabezpieczenia przejściowe zostają zwolnione następnego dnia po otrzymaniu przez Bank informacji o ustanowieniu zabezpieczeń docelowych, w tym po otrzymaniu aktualnego odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki ustanowionej na rzecz Banku na nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie udzielonego kredytu):
  • poręczenie cywilne
  • poręczenie wekslowe
  • kaucja pieniężna
  • blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym
 8. Transze:
  • kredyt może być wypłacony w transzach,
  • przed wypłatą kolejnej transzy Kredytobiorca winien udokumentować celowość wykorzystania poprzedniej transzy,
  • spłata kredytu następuje w ratach równych lub malejących
 9. Karencja:
  • kredyty wypłacane w transzach objęte są standardowo karencją w spłacie kapitału do czasu wypłaty ostatniej transzy
  • na wniosek Kredytobiorcy/Klienta każdy kredyt może być objęty karencją w spłacie kapitału - maksymalny okres karencji liczony od dnia uruchomienia kredytu / pierwszej transzy nie może przekroczyć 2 lat
  • w okresie trwania karencji w spłacie kapitału Klient spłaca odsetki od wykorzystanych kwot kredytu

KORZYŚCI:

 1. szeroki zakres kredytowania – m.in. zakup mieszkania, domu, działki budowlanej, budowa domu i wiele innych
 2. daje możliwość zrealizowania marzeń związanych z posiadaniem własnego mieszkania, domu lub działki budowlanej
 3. wysokość kredytudo 100% wartości nieruchomości
 4. maksymalna kwota kredytu negocjowana z każdym klientem indywidualnie
 5. okres kredytowania – nawet do 25 lat

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. PDFWNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO MÓJ DOM
 2. PDFZaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia
 3. Tabela oprocentowania