Weź WYGODNY KREDYT na SZCZĘŚCIE!!         Załóż swojemu dziecku Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy KONTO DLA MŁODYCH           Oszczędzaj z naszym Bankiem: E-Lokata, Uniwersalny Kredyt Hipoteczny, Lokata PODWÓJNY ZYSK, Lokata GWARANTOWANY ZYSK

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

SZCZEGÓŁY:

 1. Rodzaj kredytu - kredyt hipoteczny dla osób fizycznych
 2. Przeznaczenie – dowolny cel (z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej lub rolniczej)
 3. Maksymalna kwota kredytu – nie może przekroczyć 60% wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie
 4. Okres kredytowania - do 15 lat
 5. Oprocentowanie kredytu – zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym
 6. Zabezpieczenie kredytu:
  • hipoteka ustanowiona na pierwszym miejscu dla nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania/ zabezpieczenia kredytu
  • cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości (nie dotyczy nieruchomości gruntowych) stanowiącej przedmiot zabezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych
  • zabezpieczenie przejściowe – do czasu ustanowienia hipoteki (Zabezpieczenia przejściowe zostają zwolnione następnego dnia po otrzymaniu przez Bank informacji o ustanowieniu zabezpieczeń docelowych, w tym po otrzymaniu aktualnego odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki ustanowionej na rzecz Banku na nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie udzielonego kredytu.):
   • poręczenie cywilne
   • poręczenie wekslowe
   • kaucja pieniężna
   • blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym
 7. Transze:
  • kredyt może być wypłacony w transzach,
  • spłata kredytu następuje w ratach równych lub malejących
 8. Karencja:
  • kredyty wypłacane w transzach objęte są standardowo karencją w spłacie kapitału do czasu wypłaty ostatniej transzy
  • na wniosek Kredytobiorcy każdy kredyt może być objęty karencją w spłacie kapitału - maksymalny okres karencji liczony od dnia uruchomienia kredytu (wypłaty pierwszej transzy), nie może przekroczyć 6 miesięcy
  • w okresie trwania karencji w spłacie kapitału Klient spłaca odsetki od wykorzystanych kwot kredytu

KORZYŚCI:

 1. kredyt na dowolny cel
 2. nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków
 3. wysokość kredytu – do 60% wartości nieruchomości
 4. okres kredytowania – nawet do 15 lat
 5. szybka decyzja kredytowa

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. PDFWNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO
 2. PDFZaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia.pdf
 3. Tabela oprocentowania