Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Komunikat o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Komunikat o BFG

Bank Spółdzielczy w Leśnicy uprzejmie informujemy, że depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Leśnicy objęte są ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 wraz z późn. zmianami).

Wysokość gwarancji – równowartość 100 000 euro

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

 • osób fizycznych,
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
 • szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych.

Gwarancjami  nie są objęte środki zdeponowane przez:

 • Skarb Państwa
 • banki;
 • spółki prowadzące giełdę, rynek pozagiełdowy lub alternatywny system obrotu, firmy inwestycyjne, zagraniczne firmy inwestycyjne, zagraniczne osoby prawne prowadzące działalność maklerską oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
 • krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeniowe i reasekuracji w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny;
 • narodowe fundusze inwestycyjne, firmy zarządzające w rozumieniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji;
 • fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze zagraniczne, spółki zarządzające, oddziały towarzystw inwestycyjnych w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych;
 • otwarte fundusze emerytalne, pracownicze fundusze emerytalne powszechne towarzystwa emerytalne oraz pracownicze towarzystwa emerytalne w rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo - Kredytową w rozumieniu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych;
 • kadrę zarządzającą bankiem oraz głównych akcjonariuszy (posiadających co najmniej 5 % akcji banku).

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:

 • wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedną osobę, niezależnie od tego na ilu rachunkach (np. lokat terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych), traktowane są jako jeden depozyt.
 • podstawę do obliczania kwoty gwarantowanej stanowi suma środków ulokowanych na wszystkich rachunkach,
 • w przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych.

Waluta wypłaty środków gwarantowanych

 • Niezależnie od waluty w jakiej nominowany jest depozyt, wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych po przeliczeniu wartości wkładu walutowego wg kursu średniego NBP z dnia zawieszenia działalności  banku.

Termin wypłaty środków gwarantowanych

 • Wypłaty środków gwarantowanych powinny być dokonane w ciągu 20 dni roboczych od dnia zawieszenia działalności banku.  Termin ten może być wydłużony przez Komisję Nadzoru Finansowego nie dłużej jednak niż o 10 dni roboczych.

Miejsce wypłaty środków gwarantowanych:

 • Informacja o podmiocie, za pośrednictwem, którego będą dokonane wypłaty środków gwarantowanych, czasie i miejscu wypłat jest ogłaszana w prasie o zasięgu ogólnopolskim oraz w placówkach banku, którego działalność została zawieszona.
 • Roszczenia deponentów z tytułu gwarancji, nieujawnione w ramach listy deponentów, BFG zaspokaja w terminie 20 dni roboczych od otrzymania uzupełnionej listy deponentów przez zarządcę lub syndyka lub ustalonej listy wierzytelności lub wierzytelności wobec banku.
 • Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 5 lat od dnia zawieszenia działalności banku.

Czy można odzyskać tę część depozytów, która nie jest gwarantowana przez BFG?

 • Tak. Deponenci mogą także odzyskać tę część środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach, która nie jest objęta limitem (równowartość w złotych 100 000 euro) gwarantowanym przez BFG. Jest to możliwe w trakcie postępowania upadłościowego z masy upadłościowej banku.

 

  Zarząd Banku Spółdzielczego  w Leśnicy