Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

SZCZEGÓŁY:

 1. Rodzaj kredytu - kredyt obrotowy na działalność rolniczą
 2. Przeznaczenie – na pokrycie wszelkich bieżących zobowiązań Kredytobiorcy, bez określania w umowie terminów i kwot wykorzystania kredytu
 3. Okres kredytowania - do 1roku (z możliwością przedłużenia)
 4. Oprocentowanie kredytuzmienna stopa procentowa w stosunku rocznym
 5.  Zabezpieczenie kredytu-
 • weksel in blanco
 • inna forma uzgodniona z Bankiem
 • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem
 1. Bank może udzielić kredytu w rachunku bieżącym Klientowi spełniającemu  następujące warunki:
 • posiada w Banku rachunek bieżący lub zobowiąże się do jego otwarcia przed podpisaniem umowy kredytu oraz zobowiązany zostanie w umowie kredytowej do przeprowadzania rozliczeń za pośrednictwem rachunków w Banku w wysokości, co najmniej proporcjonalnej do udziału Banku w zadłużeniu Klienta
 • posiada zdolność kredytową i zostanie pozytywnie oceniony przez Bank na podstawie złożonego wniosku o kredyt wraz z załącznikami
 • rzetelnie i terminowo wywiązywał się ze zobowiązań wobec Banku i innych banków czy instytucji finansowych (maksymalne opóźnienia nie przekraczają 30 dni)
 1. wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym następuje poprzez realizację dyspozycji w ciężar rachunku w przypadku braku środków własnych Klienta na rachunku. Każde uznanie lub obciążenie rachunku bieżącego jest spłatą lub wykorzystaniem kredytu do wysokości limitu kredytowego w danym okresie

KORZYŚCI:

 1. minimum formalności
 2. szybka decyzja o przyznaniu kredytu
 3. spłata całości lub części kredytu odnawia kredyt o równowartość dokonanej spłaty i umożliwia wielokrotne wykorzystywanie kredytu w okresie obowiązywania umowy
 4. wysokość kredytu jest uzależniona od obrotów na rachunku bieżącym; wpływy na rachunek Klienta, stanowiące podstawę ustalenia limitu kredytowego powinny pochodzić wyłącznie z tytułu prowadzonej działalności rolniczej
 5. odsetki od kredytu są pobierane w okresach miesięcznych

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!

PRZYDATNE DOKUMENTY:

 1. Wniosek kredytowy Druki i formularze dla rolników
 2. Kwestionariusz osobisty Druki i formularze dla rolników
 3. Tabela oprocentowania