Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Kredyt preferencyjny z dopłatami ARiMR

SZCZEGÓŁY:

 1. Rodzaj kredytu - kredyt PREFERENCYJNY z dopłatami do oprocentowania ze środków ARiMR (Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) na działalność rolniczą
 2. Przeznaczenie
 • linia RR - kredyt na finansowanie inwestycji w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym,
 • linia Z - kredyt na finansowanie zakupu użytków rolnych,
 • linia PR - kredyt na finansowanie inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów,
 • linie K01/K02– odpowiednio kredyt klęskowy inwestycyjny i klęskowy obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę,
 • linia MRcsk - kredyt na finansowanie zakupu użytków rolnych przez młodych rolników.
 1. Okres kredytowania – w zależności od linii kredytowej, kredyt może zostać udzielony maksymalnie na:
 • Linia RR – 15 lat  2 lata karencji
 • Linia Z – 15 lat  2 lata karencji
 • Linia PR – 15 lat 2 lata karencji
 • Linia K01/K02 – 4 lata
 • Linia MRcsk – 15 lat nie krócej niż 5 lat
 1. Oprocentowanie kredytu 

linia RR/Z/PR/ K01

Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte na stopie referencyjnej WIBOR 3M i stałej marży Banku.

Oprocentowanie kredytu  nie może być wyższe niż stopa referencyjna WIBOR 3M, ogłaszana w ostatnim dniu roboczym drugiego miesiąca poprzedzającego każdy następny kwartał - powiększona o marżę Banku w wysokości 2,5%. 

Należne odsetki płacone odpowiednio przez:

 • kredytobiorcę w wysokości 0,67 oprocentowania, określonego w ust. 1,  nie mniej niż 3%, a w przypadku gdy oprocentowane wynosi poniżej 3% - w wysokości tego oprocentowania;

 • ARiMR – w pozostałej części.

Linia K02

Oprocentowanie kredytu  nie może być wyższe niż stopa referencyjna WIBOR 3M, ogłaszana w ostatnim dniu roboczym drugiego miesiąca poprzedzającego każdy następny kwartał - powiększona o marżę Banku w wysokości 2,5%. 

Należne odsetki płacone przez:

 • kredytobiorcę odpowiednio w wysokości:

  • 0,5 oprocentowania, określonego w ust. 1,  nie mniej niż 1,5% - jeżeli w dniu wystąpienia szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk lub

  • (WIBOR 3M+2,5%)-[(0,5*(WIBOR 3M+2,5%)/2] - jeżeli w dniu wystąpienia szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk;

 • ARiMR – w pozostałej części.

linia MRcsk

zgodnie z Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy

 1. Zabezpieczenie kredytu
 • weksel in blanco
 • inna forma uzgodniona z Bankiem
 • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem

KORZYŚCI:

 1. minimalne oprocentowanie
 2. niska prowizja
 3. szeroka gama celowości przeznaczenia kredytu
 4. długi okres kredytowania
 5. wypłata kredytu może nastąpić jednorazowo lub w transzach

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!

PRZYDATNE DOKUMENTY:

 1. Wniosek kredytowy Druki i formularze dla rolników
 2. Kwestionariusz osobisty Druki i formularze dla rolników
 3. Tabela oprocentowania