Uwaga 0 zł Promocja dla nowo zakładanych rachunków       Zmiany ZUS - E-Składka jeden przelew na własny rachunek w ZUS         Weź WYGODNY KREDYT na SZCZĘŚCIE!!         Załóż swojemu dziecku Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy KONTO DLA MŁODYCH           Oszczędzaj z naszym Bankiem: E-LokataLokata PODWÓJNY ZYSK, Lokata GWARANTOWANY ZYSK

Portfelowa Linia Gwarancyjna de minimis (PLD)

Bank BPS S.A. i zrzeszone Banki Spółdzielcze na podstawie zawartej Umowy o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w zakresie portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD) mają możliwość udzielania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, kredytów z zabezpieczeniem w formie gwarancji BGK. Przedmiotowa Umowa została zawarta w ramach rządowego programu "Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK".

130419_BPS_DeMinimis_LOGO.jpeg

Czym jest gwarancja BGK de minimis PLD?

Gwarancja BGK de minimis PLD to forma zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego i inwestycyjnego. W przypadku, gdy Przedsiębiorca nie spłaci kredytu w wyznaczonym terminie, wówczas BGK dokona z gwarancji spłaty części kredytu.

Kto może skorzystać z gwarancji BGK?

Gwarancję BGK mogą otrzymać mikro, mali i średni przedsiębiorcy, posiadający status rezydenta, dla którego Bank dokona pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

Jakie kredyty mogą zostać objęte gwarancją BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD)?

Kredyty OBROTOWE i INWESTYCYJNE udzielane w PLN:

  • kredyt w rachunku bieżącym,
  • kredyt obrotowy  (w rachunku kredytowym),
  • kredyt rewolwingowy (w rachunku kredytowym),
  • kredyt inwestycyjny

Co może być przedmiotem kredytowania?

Kredyty objęte gwarancją BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD) muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej.

Jaki jest okres ważności gwarancji (okres kredytowania)?

Okres kredytowania zgodny ze szczegółowymi parametrami produktów objętych Gwarancją BGK może być objęty kredyt:

  • Obrotowy udzielony na okres nie dłuższy niż 24 miesiące,
  • Inwestycyjny udzielony na okres nie dłuższy niż 96 miesięcy.

Jaka jest maksymalna wysokość gwarancji BGK?

Maksymalna kwota gwarancji lub suma jednostkowych gwarancji, udzielonych jednemu Klientowi nie może przekroczyć 3.500.000 PLN.

Kwota jednostkowej gwarancji objętej portfelową linią gwarancyjną de minimis (PLD), stanowi do 60% kwoty udzielonego kredytu nieodnawialnego lub kwoty limitu kredytu odnawialnego.

Jakie są koszty gwarancji BGK?

Dla gwarancji kredytów OBROTOWYCH i INWESTYCYJNYCH  stawka opłaty prowizyjnej wynosi 0,5%.

Zasady uzyskania gwarancji BGK

Wszystkie formalności związane z uzyskaniem gwarancji BGK wraz z oceną zdolności kredytowej dokonywane są w Banku.

Jakie są korzyści dla Kredytobiorcy?

  • Możliwość otrzymania kredytu nawet w przypadku posiadania niewystarczających, wymaganych standardowo zabezpieczeń rzeczowych lub ich braku,
  • Minimum formalności związanych z uzyskaniem gwarancji BGK,
  • Brak opłaty prowizyjnej za 1-wszy rok gwarancji BGK.

Dowiedź się więcej http://www.deminimis.gov.pl/przedsiebiorcy/o-gwarancji-de-minimis/