Kredyt "Mieszkanie dla Młodych" (MDM)       Zmiany ZUS - E-Składka jeden przelew na własny rachunek w ZUS         Weź WYGODNY KREDYT na SZCZĘŚCIE!!         Załóż swojemu dziecku Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy KONTO DLA MŁODYCH           Oszczędzaj z naszym Bankiem: E-LokataLokata PODWÓJNY ZYSK, Lokata GWARANTOWANY ZYSK

Kredyt "Mieszkanie dla Młodych" (MDM)

SZCZEGÓŁY:

 1. Rodzaj kredytu - kredyt hipoteczny dla osób, które planują zakup nieruchomości z dofinansowaniem do wkładu własnego Kredyt stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy w finansowaniu zakupu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub na wkład budowlany.
 2. Przeznaczenie – na zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub wkład budowlany.
 3. Maksymalna kwota kredytu 80% wartości nabywanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
 4. Minimalna kwota kredytu – 50% wartości nabywanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
 5. Okres kredytowania - od 15  do 25 lat
 6. Oprocentowanie kredytuzmienna stopa procentowa w stosunku rocznym
 7. Zabezpieczenie kredytu:
 • hipoteka ustanowiona na pierwszym miejscu dla nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania/ zabezpieczenia kredytu
 • cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego stanowiącego przedmiot zabezpieczenia, od ognia i innych zdarzeń losowych, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka powodzi;
 • weksel in blanco Kredytobiorcy
 1. Transze:
 • kredyt może być wypłacony w transzach
 • spłata kredytu następuje w ratach równych lub malejących
 1. Kto może skorzystać z kredytu MDM?
 • osoby poniżej 35 roku życia (w przypadku małżeństw pod uwagę brany jest wiek młodszej osoby)
 • osoby, które nie są (i w przeszłości nie były) właścicielami mieszkania lub domu (w przypadku małżeństw dotyczy obydwu osób)
 • osoby, którym nie przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny
 • osoby, które nie były właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny

Osoby wychowujące co najmniej troje dzieci są zwolnione z powyższych wymogów.

 1. Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone w odniesieniu do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego jeżeli:
 • służy ono zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych Kredytobiorcy;
 • powierzchnia użytkowa nie przekracza odpowiednio:
  • 75 m2 dla lokalu mieszkalnego/ dla rodzin z min. 3 dzieci - 85 m2 
  • 100 m2 dla domu jednorodzinnego/dla rodzin z min. 3 dzieci - 110 m2
 • cena zakupu lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub wkład budowlany nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położony jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny oraz:
  • współczynnika 1,1 – dla nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, które jest po raz pierwszy zasiedlany przez Kredytobiorcę
  • współczynnika 0,9 – w pozostałych przypadkach.
 • lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny położony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

KORZYŚCI:

 1. wysokość kredytu – do 80% wartości nabywanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
 2. okres kredytowania – nawet do 25 lat
 3. szybka decyzja kredytowa

PDFOgólne informacje dotyczące umowy kredytu MIESZKANIE DLA MŁODYCH (MDM)
 

PRZYKŁAD REPREZENTATYWNY:

Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu mieszkaniowego Mieszkanie dla Młodych na 18.07.2017 r.:

całkowita kwota kredytu: 200.000,00 PLN; okres kredytowania: 300 miesięcy (25 lat); wkład własny: 20% wartości nieruchomości;oprocentowanie kredytu: 3,93 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 1.73 %) i marży Banku w wysokości 2,20%. Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 4,21% Najwyższa rata kapitałowo-odsetkowa miesięczna: 1 334,56 PLN.

Całkowity koszt kredytu 102.226,93 PLN, w tym:

 • suma odsetek w całym okresie kredytowania: 98.607,93 PLN,
 • prowizja nie kredytowana za przyznanie kredytu: 1,60 % kwoty kredytu wynosząca 3.200,00 PLN,
 • opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego: 200,00 PLN,
 • koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN,
 • podatek od czynności cywilno-prawnych: 19,00 PLN.

W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.

Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 302.226,93 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

oraz na stronie www.bgk.pl Serdecznie zapraszamy!

PRZYDATNE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o udzielenie kredytu MIESZKANIE DLA MŁODYCH (MDM) Druki i formularze
 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia Druki i formularze
 3. Tabela oprocentowania