Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Kredyt AGRO - INWESTYCJA

SZCZEGÓŁY:

 1. Rodzaj kredytu - kredyt inwestycyjny na działalność rolniczą
 2. Przeznaczenie – finansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, tj. na:
 • budowę, przebudowę, remont połączony z:
  • modernizacją budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, wraz ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi,
  • zakupem, montażem instalacji technicznej, wyposażeniem, kosztami rozbiórki i unieszkodliwienia materiałów szkodliwych pochodzących
   z rozbiórki, jeżeli rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji inwestycji;
 • zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia służących do prowadzenia produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, obejmujących w szczególności: sprzęt do uprawy, pielęgnacji, ochrony, nawożenia oraz zbioru roślin, ciągniki rolnicze, przyczepy rolnicze, maszyny lub urządzenia do przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania lub konfekcjonowania produktów rolnych, maszyny lub urządzenia do przygotowywania lub składowania pasz, maszyny lub urządzenia do pojenia zwierząt i zadawania pasz, urządzenia do pozyskiwania lub przechowywania mleka;
 • zakup użytków rolnych;
 • zakup budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży;
 • zakładanie lub wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich, w tym plantacji roślin energetycznych;
 • wyposażanie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt, w szczególności koszty grodzenia lub budowy wiat;
 • budowę ujęć wody, zakup i instalację urządzeń do uzdatniania, rozprowadzania lub magazynowania wody, lub do nawodnień ciśnieniowych;
 • zakup lub budowę budynków lub budowli lub zakup i instalację maszyn lub urządzeń służących ochronie środowiska lub poprawie warunków utrzymania zwierząt, w tym do składowania, oczyszczania lub separowania odchodów zwierzęcych lub odpadów, mycia lub czyszczenia sprzętu do produkcji rolnej, zakup pomieszczeń myjni dla zwierząt na potrzeby produkcji prowadzonej w gospodarstwie rolnym, budowę oczyszczalni i podczyszczalni ścieków;
 • zakup i instalację lub budowę innych niż wymienione w pkt 7 i 8 elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, w tym urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej lub utwardzania placów manewrowych, wykonanie melioracji szczegółowych, zakup i budowa kotłowni ogrzewającej budynki lub budowle do produkcji roślinnej i zwierzęcej, zakup i montaż ogrodzenia gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej;
 • inne cele nie wymienione w pkt 1-9 służące sfinansowaniu nakładów inwestycyjnych  mających na celu odtworzenie, modernizację lub zwiększenie majątku trwałego klienta.
 1. Środki własne - minimum 10% wartości przedsięwzięcia
 2. Minimalna wartość kredytu – 10.000,00 zł
 3. Maksymalna kwota kredytu – do 90% wartości realizowanej inwestycji
 4. Okres kredytowania – maksymalnie do 20 lat
 5. Oprocentowanie kredytuzmienna stopa procentowa w stosunku rocznym
 6.  Zabezpieczenie kredytu-  uzgodnione z klientem zgodnie z Instrukcją prawnych form zabezpieczenia wierzytelności Banku

KORZYŚCI:

 1. minimum formalności
 2. szybka decyzja o przyznaniu kredytu
 3. długi okres kredytowania – nawet do 20 lat
 4. spłata kredytu może być dokonywana w ratach miesięcznych/ kwartalnych/ półrocznych/ rocznych
 5. możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!

PRZYDATNE DOKUMENTY:

 1. Wniosek kredytowy Druki i formularze dla rolników
 2. Kwestionariusz osobisty Druki i formularze dla rolników
 3. Tabela oprocentowania