Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Loteria na Okrągło   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Uwaga: Proces umorzeń Tarcza Finansowa PFR 2.0  |||   Kredyt Mój Dom marża 1,95%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Komunikat w sprawie zasad składania dyspozycji na wypadek śmierci

Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśnicy powołując się na art. 56 Ustawy Prawo Bankowe informuje, że możliwość złożenia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci dotyczy Posiadaczy:

  • rachunków oszczędnościowych;
  • rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych;
  • rachunków terminowych lokat oszczędnościowych;

z wykluczeniem rachunków wspólnych, rachunków osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych.

Zasady składania dyspozycji na wypadek śmierci na rachunkach bankowych reguluje art. 56 Ustawy Prawo bankowe ( Dz.U. z 2015r. poz.128 z późn.zm.), o następującej treści:

Prawo Bankowe art.56

  1. Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym ( przodkom w linii prostej: rodzicom, dziadkom, pradziadkom), zstępnym (potomkom w linii prostej: dzieciom, wnukom prawnukom) lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).
  2. Kwota wypłaty, o której mowa w ust. 1, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.
  3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.
  4. Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 2, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.
  5. Kwota wypłacona zgodnie z ust. 1 nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.
  6. Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem ust. 4, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza.

Dyspozycję na wypadek śmierci można złożyć w placówce Banku Spółdzielczego w Leśnicy prowadzącej rachunek bankowy.

Od 1 lipca 2016 roku, zgodnie z art. 56a ust. 2, w przypadku śmierci Posiadacza rachunku bankowego, który złożył dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, Bank będzie miał obowiązek powiadomienia osób wskazanych w tej dyspozycji o przysługującym im prawie do środków z tego tytułu. W związku z powyższym, jeżeli złożona została taka dyspozycja w Banku, pragniemy przypomnieć o konieczności aktualizacji danych adresowych osób wskazanych w dyspozycji w celu jej sprawnej realizacji.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśnicy