Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Loteria na Okrągło   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Uwaga: Proces umorzeń Tarcza Finansowa PFR 2.0  |||   Kredyt Mój Dom marża 1,95%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Kredyt konsolidacyjny zabezpieczony hipotecznie

SZCZEGÓŁY:

 1. Rodzaj kredytu - kredyt dla osób fizycznych
 2. Przeznaczenie – na spłatę zobowiązań:
  • kredyt/ pożyczka gotówkowa
  • kredyt/ pożyczka samochodowa
  • limit w karcie kredytowej
  • limit w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym
  • kredyt/ pożyczka hipoteczna
  • kredyt mieszkaniowy (pod warunkiem, że kredyt został w całości wypłacony, inwestycja zrealizowana, a Kredytobiorca posiada prawo własności)
  • kredyt studencki
  • kredyt/ pożyczka udzielony/na przez zakład pracy
 3. Maksymalna kwota kredytu – nie może przekroczyć 70% wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie
 4. Okres kredytowania – do 20 lat.
 5. Oprocentowanie kredytuzmienna stopa procentowa w stosunku rocznym
 6. Zabezpieczenie kredytu:
  • hipoteka ustanowiona na pierwszym miejscu dla nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania/ zabezpieczenia kredytu
  • cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości (nie dotyczy nieruchomości gruntowych) stanowiącej przedmiot zabezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych
  • zabezpieczenie przejściowe – do czasu ustanowienia hipoteki (zabezpieczenia przejściowe zostają zwolnione następnego dnia po otrzymaniu przez Bank informacji o ustanowieniu zabezpieczeń docelowych, w tym po otrzymaniu aktualnego odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki ustanowionej na rzecz Banku na nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie udzielonego kredytu):
  • poręczenie cywilne
  • poręczenie wekslowe
  • kaucja pieniężna
  • blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym
 7. Karencja – nie stosuje się okresu karencji.

KORZYŚCI:

 1. możliwość zamiany kilku kredytów na jeden, długoterminowy o niższym oprocentowaniu
 2. korzystny dla osób, które posiadają zadłużenie w kilku instytucjach bankowych
 3. okres kredytowania – nawet do 20 lat
 4. obniżenie wielkości zobowiązań
 5. łatwiejsza spłata zobowiązań

PDFOgólna informacja kredyt konsolidacyjny.pdf (548,30KB)

REPREZENTATYWNY PRZYKŁAD – Kredyt konsolidacyjny zabezpieczony hipotecznie

Bank udziela kredytu w PLN.

Poniższa kalkulacja dla kredytu konsolidacyjnego zabezpieczonego hipotecznie na dzień 01.07.2022 r.

Całkowita kwota kredytu: 200.000,00 zł; okres kredytowania: 240 miesięcy; oprocentowanie kredytu:  10,95 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 7,05 %) i marży Banku w wysokości 3,90%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 11,83 %. Równa rata kapitałowo-odsetkowa miesięczna:  2.059,08 zł.

Całkowity koszt kredytu   297.796,49 zł, w tym:

 • suma odsetek w całym okresie kredytowania:   294.177,49 zł
 • prowizja nie kredytowana za przyznanie kredytu: 1,60 % kwoty kredytu wynosząca 3.200,00 zł
 • opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego: 200,00 zł
 • koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł
 • podatek od czynności cywilno-prawnych: 19,00 zł

W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.

Całkowita kwota do zapłaty wynosi:  497.796,49  zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.

WIBOR 3M – stopa referencyjna – stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Wniosek o udzielenie kredytu Konsolidacyjnego Druki i formularze
 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia Druki i formularze
 3. Tabela oprocentowania

Kalkulator Konsolidacyjny