Tarcza Finansowa PFR 2.0__Od stycznia nowe godziny pracy placówek__Nowa Aplikacja Mobilna__Wnioski 500+ w BS Leśnica

Kredyt konsolidacyjny zabezpieczony hipotecznie

SZCZEGÓŁY:

 1. Rodzaj kredytu - kredyt dla osób fizycznych
 2. Przeznaczenie – na spłatę zobowiązań:
  • kredyt/ pożyczka gotówkowa
  • kredyt/ pożyczka samochodowa
  • limit w karcie kredytowej
  • limit w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym
  • kredyt/ pożyczka hipoteczna
  • kredyt mieszkaniowy (pod warunkiem, że kredyt został w całości wypłacony, inwestycja zrealizowana, a Kredytobiorca posiada prawo własności)
  • kredyt studencki
  • kredyt/ pożyczka udzielony/na przez zakład pracy
 3. Maksymalna kwota kredytu – nie może przekroczyć 70% wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie
 4. Okres kredytowania – do 20 lat.
 5. Oprocentowanie kredytuzmienna stopa procentowa w stosunku rocznym
 6. Zabezpieczenie kredytu:
  • hipoteka ustanowiona na pierwszym miejscu dla nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania/ zabezpieczenia kredytu
  • cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości (nie dotyczy nieruchomości gruntowych) stanowiącej przedmiot zabezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych
  • zabezpieczenie przejściowe – do czasu ustanowienia hipoteki (zabezpieczenia przejściowe zostają zwolnione następnego dnia po otrzymaniu przez Bank informacji o ustanowieniu zabezpieczeń docelowych, w tym po otrzymaniu aktualnego odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki ustanowionej na rzecz Banku na nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie udzielonego kredytu):
  • poręczenie cywilne
  • poręczenie wekslowe
  • kaucja pieniężna
  • blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym
 7. Karencja – nie stosuje się okresu karencji.

KORZYŚCI:

 1. możliwość zamiany kilku kredytów na jeden, długoterminowy o niższym oprocentowaniu
 2. korzystny dla osób, które posiadają zadłużenie w kilku instytucjach bankowych
 3. okres kredytowania – nawet do 20 lat
 4. obniżenie wielkości zobowiązań
 5. łatwiejsza spłata zobowiązań

PDFOgólne informacje dotyczące Kredytu Konsolidacyjnego zabezpieczonego hipotecznie

PRZYKŁAD REPREZENTATYWNY

Bank udziela kredytu w PLN.

Poniższa kalkulacja dla kredytu konsolidacyjnego zabezpieczonego hipotecznie na dzień 01.07.2020 r.

Całkowita kwota kredytu: 200.000,00 zł; okres kredytowania: 240 miesięcy; oprocentowanie kredytu: 4,16% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 0,26%) i marży Banku w wysokości 3,90%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 4,46%. Równa rata kapitałowo-odsetkowa miesięczna: 1.228,89 zł.

Całkowity koszt kredytu 98.681,29 zł, w tym:

 • suma odsetek w całym okresie kredytowania: 95.062,29 zł

 • prowizja nie kredytowana za przyznanie kredytu: 1,60 % kwoty kredytu wynosząca 3.200,00 zł

 • opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego: 200,00 zł

 • koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł

 • podatek od czynności cywilno-prawnych: 19,00 zł

W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.

Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 298.681,29 zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.

WIBOR 3M – stopa referencyjna – stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) określająca koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych, stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Wniosek o udzielenie kredytu Konsolidacyjnego Druki i formularze
 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia Druki i formularze
 3. Tabela oprocentowania

Kalkulator Konsolidacyjny