Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Kredyt mieszkaniowy "Mój Dom"

SZCZEGÓŁY:

 1. Rodzaj kredytu - kredyt mieszkaniowy dla osób fizycznych
 2. Przeznaczenie:
  • zakup działki budowlanej
  • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
  • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
  • nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;
  • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności lokalu;
  • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;
  • spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank, pod warunkiem, iż kredyt udzielony był na cele zgodne z postanowieniami Regulaminu;
  • inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym; tj. budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego, generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów, zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;
  • inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego (spółdzielnię mieszkaniową lub dewelopera), tj. budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów;
  • zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu (realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę) w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej;
  • refinansowanie kosztów poniesionych na cele, o których mowa powyżej, z wyjątkiem spłaty zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank.
 3. Maksymalna kwota kredytu –  uzależniona jest od:
  • zdolności kredytowej Wnioskodawcy
  • wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenie – maksymalnie 90% wartości rynkowej nieruchomości
 4. Okres kredytowania:
  • do 30 lat
  • do 15 lat – w przypadku kredytu na zakup działki budowlanej
 5. Oprocentowanie kredytu – zmienne w stosunku rocznym lub okresowo-stałe w stosunku rocznym na 5 lat
  Promocja oprocentowania - WIBOR 3M + marża od 1,75% ważna do 31.03.2024r.
 6. Zabezpieczenie kredytu:
  • hipoteka ustanowiona na nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania/ zabezpieczenia kredytu
  • cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości (nie dotyczy nieruchomości gruntowych) stanowiącej przedmiot zabezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych
  • zabezpieczenie przejściowe – do czasu ustanowienia hipoteki (Zabezpieczenia przejściowe zostają zwolnione następnego dnia po otrzymaniu przez Bank informacji o ustanowieniu zabezpieczeń docelowych, w tym po otrzymaniu aktualnego odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki ustanowionej na rzecz Banku na nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie udzielonego kredytu):
  • poręczenie cywilne
  • poręczenie wekslowe
  • kaucja pieniężna
  • blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym
 7. Transze:
  • kredyt może być wypłacony w transzach,
  • przed wypłatą kolejnej transzy Kredytobiorca winien udokumentować celowość wykorzystania poprzedniej transzy,
  • spłata kredytu następuje w ratach równych lub malejących
 8. Karencja:
  • kredyty wypłacane w transzach objęte są standardowo karencją w spłacie kapitału do czasu wypłaty ostatniej transzy
  • na wniosek Kredytobiorcy/Klienta każdy kredyt może być objęty karencją w spłacie kapitału - maksymalny okres karencji liczony od dnia uruchomienia kredytu / pierwszej transzy nie może przekroczyć 2 lat
  • w okresie trwania karencji w spłacie kapitału Klient spłaca odsetki od wykorzystanych kwot kredytu

KORZYŚCI:

 1. szeroki zakres kredytowania – m.in. zakup mieszkania, domu, działki budowlanej, budowa domu i wiele innych
 2. daje możliwość zrealizowania marzeń związanych z posiadaniem własnego mieszkania, domu lub działki budowlanej
 3. wysokość kredytu – maksymalna kwota nie może przekroczyć:
 • 90% wartości rynkowej nieruchomości mieszkalnej stanowiącej zabezpieczenie kredytu lub kosztu realizacji przedsięwzięcia

4. maksymalna kwota kredytu negocjowana z każdym klientem indywidualnie

5. okres kredytowania – nawet do 30 lat

PDFOgólna informacja kredyt mieszkaniowy MÓJ DOM (741,25KB)

PDFFundusz Wsparcia Kredytobiorców (395,85KB)

PDFWniosek o wsparcie (830,23KB)

PDFInformacja o ryzyku wzrostu stop procentowych (142,75KB)

REPREZENTATYWNY  PRZYKŁAD – Promocyjny Kredyt mieszkaniowy MÓJ DOM

Bank udziela kredytu w PLN.

Poniższa kalkulacja dla kredytu mieszkaniowego  Mój Dom na dzień 28.12.2022 r.:

Całkowita kwota kredytu: 200.000,00 zł; okres kredytowania: 300 miesięcy (25 lat); wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 8,96 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M:  7,21%) i marży Banku w wysokości 1,75%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO):  9,98 %. Równa rata kapitałowo-odsetkowa miesięczna:  1.673,34 zł.

Całkowity koszt kredytu  311.142,90 zł, w tym:

 • suma odsetek w całym okresie kredytowania: 301.998,90 zł
 • prowizja nie kredytowana za przyznanie kredytu: 0,80 % kwoty kredytu wynosząca 1.600,00 zł
 • opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego: 0,00 zł
 • opłata za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego za okres 300 miesięcy 3.000,00 zł
 • koszt ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawartego za pośrednictwem Banku za cały okres kredytowania wynosi: 4.325,00 zł
 • koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł
 • podatek od czynności cywilno-prawnych: 19,00 zł

W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu wyceny nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.

Całkowita kwota do zapłaty wynosi   511.142,90 zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.

WIBOR 3M – stopa referencyjna – stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

 

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy
Serdecznie zapraszamy!

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Wniosek o udzielenie kredytu mieszkaniowego "MÓJ DOM" Druki i formularze
 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia Druki i formularze
 3. Tabela oprocentowania