Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Split Payment - podzielna płatność

W styczniu 2018 r. została opublikowana ustawa z dnia 15.12.2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U z 2018 r. poz. 62), która wprowadza zasady mechanizmu podzielnej płatności tzw. split payment oraz zmiany w ustawie Prawo Bankowe poprzez dodanie rachunku VAT. Ustawa wchodzi w życie z dniem 01.07.2018 r.

Art. 108a ust. 1 ww. ustawy wskazuje, że ze split payment będą mogli korzystać nabywcy, którzy otrzymają fakturę z wykazaną kwotą podatku. Wówczas płatności za zobowiązania z faktury dokonywać będą na dwa rachunki bankowe:

  • wartość netto - na rachunek bankowy dostawcy
  • VAT - na specjalny rachunek VAT dostawcy

lub rachunek bankowy dostawcy zostanie uznany pełną kwotą (brutto).

Przyjęte rozwiązanie zakłada dobrowolność w stosowaniu mechanizmu split payment. Inicjatywę z w tym zakresie pozostawia się nabywcy towarów i usług.

Należy podkreślić, iż split payment będzie mógł mieć miejsce wyłącznie
w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, czyli w relacjach  firma - firma. Mechanizm ten nie będzie stosowany w transakcjach firma - osoba prywatna.

Banki będę musiały dla wszystkich przedsiębiorców obowiązkowo prowadzić rachunki VAT, a także – na żądanie organów podatkowych – udostępniać informacje
o zgromadzonych tam środkach. Rachunek VAT musi być założony do 30.06.2018 r. dla wszystkich przedsiębiorców, którzy w naszym Banku posiadają rachunek rozliczeniowy.

Podatnik będzie miał ograniczone możliwości korzystania z rachunku VAT,  mimo iż środki na rachunku będą środkami należącymi do podatnika. Niezależnie od liczby posiadanych rachunków firmowych Bank może założyć klientowi tylko jeden rachunek VAT, chyba że klient zwróci się z pisemną prośbą o założenie kolejnego rachunku.

Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT będzie wolne od dodatkowych prowizji i opłat dla banku. Otwarcie rachunku nie wymaga zawarcia żadnej umowy. Rachunek będzie mógł być uznany wyłącznie środkami pieniężnymi pochodzącymi z tytułu wpłat podatku VAT, przekazania środków z innego rachunku VAT oraz zwrotu podatku VAT ( art. 62b).

Wykorzystanie środków z tego rachunku przez klienta będzie możliwe wyłącznie za zgodą urzędu skarbowego. Środki zgromadzone na takim rachunku będą wolne od egzekucji sądowej i administracyjnej.