Chcesz wybudować dom? Sprawdź naszą ofertę - Kredyty hipoteczne                  Weź WYGODNY KREDYT na SZCZĘŚCIE!!         Załóż swojemu dziecku Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy Konto dla Młodych           Oszczędzaj z naszym Bankiem: Lokata PREMIUM BIS  e-Lokata  Lokata PROGRES 12

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

SZCZEGÓŁY:

 1. Rodzaj kredytu - kredyt hipoteczny dla osób fizycznych
 2. Przeznaczenie – dowolny cel (z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej lub rolniczej)
 3. Maksymalna kwota kredytu – nie może przekroczyć 60% wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie
 4. Okres kredytowania - do 15 lat
 5. Oprocentowanie kredytu – zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym
 6. Zabezpieczenie kredytu:
  • hipoteka ustanowiona na pierwszym miejscu dla nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania/ zabezpieczenia kredytu
  • cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości (nie dotyczy nieruchomości gruntowych) stanowiącej przedmiot zabezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych
  • zabezpieczenie przejściowe – do czasu ustanowienia hipoteki (Zabezpieczenia przejściowe zostają zwolnione następnego dnia po otrzymaniu przez Bank informacji o ustanowieniu zabezpieczeń docelowych, w tym po otrzymaniu aktualnego odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki ustanowionej na rzecz Banku na nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie udzielonego kredytu.):
   • poręczenie cywilne
   • poręczenie wekslowe
   • kaucja pieniężna
   • blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym
 7. Transze:
  • kredyt może być wypłacony w transzach,
  • spłata kredytu następuje w ratach równych lub malejących
 8. Karencja:
  • kredyty wypłacane w transzach objęte są standardowo karencją w spłacie kapitału do czasu wypłaty ostatniej transzy
  • na wniosek Kredytobiorcy każdy kredyt może być objęty karencją w spłacie kapitału - maksymalny okres karencji liczony od dnia uruchomienia kredytu (wypłaty pierwszej transzy), nie może przekroczyć 6 miesięcy
  • w okresie trwania karencji w spłacie kapitału Klient spłaca odsetki od wykorzystanych kwot kredytu

KORZYŚCI:

 1. kredyt na dowolny cel
 2. nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków
 3. wysokość kredytu – do 60% wartości nieruchomości
 4. okres kredytowania – nawet do 15 lat
 5. szybka decyzja kredytowa

PDFOgólne informacje dotyczące umowy kredytu HIPOTECZNEGO UKH
 

PRZYKŁAD REPREZENTATYWNY:

Wyliczenia reprezentatywne dla Uniwersalnego kredytu hipotecznego na 10 lipca 2018 r.:

całkowita kwota kredytu: 200 000,00 PLN; okres kredytowania: 180 miesięcy (15 lat); oprocentowanie kredytu: 5,20% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 1,70 %) i marży Banku w wysokości 3,50 %. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 5,62 %. Równa rata kapitałowo- odsetkowa miesięczna: 1 602,50 PLN.

Całkowity koszt kredytu 92 220,31 PLN, w tym:

 • suma odsetek w całym okresie kredytowania: 88 601,31PLN,
 • prowizja za przyznanie kredytu: 1,60 % kwoty kredytu wynosząca 3.200,00 PLN,
 • opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego: 200,00 PLN,
 • koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN,
 • podatek od czynności cywilno-prawnych: 19,00 PLN.

W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. 

Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 292 220,31 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Wniosek o udzielenie UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO Druki i formularze
 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia Druki i formularze
 3. Tabela oprocentowania

Kalkulator UKH