Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

SZCZEGÓŁY:

 1. Rodzaj kredytu - kredyt hipoteczny dla osób fizycznych
 2. Przeznaczenie – dowolny cel (z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej lub rolniczej)
 3. Maksymalna kwota kredytu – nie może przekroczyć 60% wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie
 4. Okres kredytowania - do 15 lat
 5. Oprocentowanie kredytu – zmienne w stosunku rocznym lub okresowo-stałe w stosunku rocznym na 5 lat
 6. Zabezpieczenie kredytu:
  • hipoteka ustanowiona na pierwszym miejscu dla nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania/ zabezpieczenia kredytu
  • cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości (nie dotyczy nieruchomości gruntowych) stanowiącej przedmiot zabezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych
  • zabezpieczenie przejściowe – do czasu ustanowienia hipoteki (Zabezpieczenia przejściowe zostają zwolnione następnego dnia po otrzymaniu przez Bank informacji o ustanowieniu zabezpieczeń docelowych, w tym po otrzymaniu aktualnego odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki ustanowionej na rzecz Banku na nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie udzielonego kredytu.):
   • poręczenie cywilne
   • poręczenie wekslowe
   • kaucja pieniężna
   • blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym
 7. Transze:
  • kredyt może być wypłacony w transzach,
  • spłata kredytu następuje w ratach równych lub malejących
 8. Karencja:
  • kredyty wypłacane w transzach objęte są standardowo karencją w spłacie kapitału do czasu wypłaty ostatniej transzy
  • na wniosek Kredytobiorcy każdy kredyt może być objęty karencją w spłacie kapitału - maksymalny okres karencji liczony od dnia uruchomienia kredytu (wypłaty pierwszej transzy), nie może przekroczyć 6 miesięcy
  • w okresie trwania karencji w spłacie kapitału Klient spłaca odsetki od wykorzystanych kwot kredytu

KORZYŚCI:

 1. kredyt na dowolny cel
 2. nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków
 3. wysokość kredytu – do 60% wartości nieruchomości
 4. okres kredytowania – nawet do 15 lat
 5. szybka decyzja kredytowa

PDFinformacja o Uniwersalnym kredycie hipotecznym.pdf (740,99KB)

REPREZENTATYWNY  PRZYKŁAD -  Uniwersalny kredyt hipoteczny (UKH)

Bank udziela kredytu w PLN.

Dla oprocentowania zmiennego:

Poniższa kalkulacja dla Uniwersalnego kredytu hipotecznego na dzień 28.12.2022 r.:

Całkowita kwota kredytu: 200.000,00 zł; okres kredytowania: 180 miesięcy (15 lat); oprocentowanie kredytu:  10,21 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 7,21 %) i marży Banku w wysokości 3,00 %. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 11,15 %. Równa rata kapitałowo- odsetkowa miesięczna: 2.172,81 zł.

Całkowity koszt kredytu 195.523,20 zł, w tym:

 • suma odsetek w całym okresie kredytowania: 191.104,20 zł
 • prowizja za przyznanie kredytu: 2,00 % kwoty kredytu wynosząca 4.000,00 zł
 • opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego: 200,00 zł
 • koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł
 • podatek od czynności cywilno-prawnych: 19,00 zł

W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. 

Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 395.523,20 zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.

WIBOR 3M – stopa referencyjna – stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Dla oprocentowania okresowo – stałego:

Poniższa kalkulacja dla Uniwersalnego kredytu hipotecznego na dzień 28.12.2022 r.:

Całkowita kwota kredytu: 200.000,00 zł; okres kredytowania: 180 miesięcy (15 lat); oprocentowanie okresowo - stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy: 9,94 % w skali roku a następnie oprocentowanie zmienne:  10,21 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 7,21 %) i marży Banku w wysokości 3,00 %. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 10,85 %. Równa rata kapitałowo- odsetkowa miesięczna: 2.142,11zł.

Całkowity koszt kredytu 190.000,44 zł, w tym:

 • suma odsetek w całym okresie kredytowania: 185.581,44 zł
 • prowizja za przyznanie kredytu: 2,00 % kwoty kredytu wynosząca 4.000,00 zł
 • opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego: 200,00 zł
 • koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł
 • podatek od czynności cywilno-prawnych: 19,00 zł

W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. 

Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 390.000,44 zł.

Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania wg formuły zmiennej oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

WIBOR 3M – stopa referencyjna – stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

 

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Wniosek o udzielenie UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO Druki i formularze
 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia Druki i formularze
 3. Tabela oprocentowania