Promocja 0 zł rachunek dla Firm i Wspólnot mieszkaniowych <> Promocja kredyt Mój Dom marża 1,95% <> Proces umorzeń w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 <> Wnioski 500+ w BS Leśnica

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

Kalkulator Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

 

SZCZEGÓŁY:

 1. Rodzaj kredytu - kredyt hipoteczny dla osób fizycznych
 2. Przeznaczenie – dowolny cel (z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej lub rolniczej)
 3. Maksymalna kwota kredytu – nie może przekroczyć 60% wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie
 4. Okres kredytowania - do 15 lat
 5. Oprocentowanie kredytu – zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym
 6. Zabezpieczenie kredytu:
  • hipoteka ustanowiona na pierwszym miejscu dla nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania/ zabezpieczenia kredytu
  • cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości (nie dotyczy nieruchomości gruntowych) stanowiącej przedmiot zabezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych
  • zabezpieczenie przejściowe – do czasu ustanowienia hipoteki (Zabezpieczenia przejściowe zostają zwolnione następnego dnia po otrzymaniu przez Bank informacji o ustanowieniu zabezpieczeń docelowych, w tym po otrzymaniu aktualnego odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki ustanowionej na rzecz Banku na nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie udzielonego kredytu.):
   • poręczenie cywilne
   • poręczenie wekslowe
   • kaucja pieniężna
   • blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym
 7. Transze:
  • kredyt może być wypłacony w transzach,
  • spłata kredytu następuje w ratach równych lub malejących
 8. Karencja:
  • kredyty wypłacane w transzach objęte są standardowo karencją w spłacie kapitału do czasu wypłaty ostatniej transzy
  • na wniosek Kredytobiorcy każdy kredyt może być objęty karencją w spłacie kapitału - maksymalny okres karencji liczony od dnia uruchomienia kredytu (wypłaty pierwszej transzy), nie może przekroczyć 6 miesięcy
  • w okresie trwania karencji w spłacie kapitału Klient spłaca odsetki od wykorzystanych kwot kredytu

KORZYŚCI:

 1. kredyt na dowolny cel
 2. nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków
 3. wysokość kredytu – do 60% wartości nieruchomości
 4. okres kredytowania – nawet do 15 lat
 5. szybka decyzja kredytowa

PDFOgólne informacje dotyczące umowy kredytu hipotecznego UKH

PRZYKŁAD REPREZENTATYWNY

Bank udziela kredytu w PLN.

Poniższa kalkulacja dla Uniwersalnego kredytu hipotecznego na dzień 01.07.2020 r.:

Całkowita kwota kredytu: 200.000,00 zł; okres kredytowania: 180 miesięcy (15 lat); oprocentowanie kredytu: 3,76% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 0,26%) i marży Banku w wysokości 3,50%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 4,17%. Równa rata kapitałowo- odsetkowa miesięczna: 1.455,44 zł.

Całkowity koszt kredytu 66.470,41 zł, w tym:

 • suma odsetek w całym okresie kredytowania: 62.051,41 zł

 • prowizja za przyznanie kredytu: 2,00 % kwoty kredytu wynosząca 4.000,00 zł

 • opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego: 200,00 zł

 • koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł

 • podatek od czynności cywilno-prawnych: 19,00 zł

W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. 

Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 266.470,41 zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.

WIBOR 3M – stopa referencyjna – stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) określająca koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych, stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Wniosek o udzielenie UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO Druki i formularze
 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia Druki i formularze
 3. Tabela oprocentowania

Kalkulator UKH