Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Leśnicy

  Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśnicy zawiadamia, że zgodnie z postanowieniem § 22 ust. 1 Statutu  Banku w dniu 23.05.2018r. (tj. środa) o godz.10:00 w Restauracji „Na Szlaku” w Leśnicy  przy ul.  Góry Św. Anny 8a, odbędzie się ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI  BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŚNICY.

W sytuacji, gdy na skutek braku quorum zebranie nie odbędzie się, wyznacza się, zgodnie z postanowieniem § 23 ust. 4 Statutu Banku, drugi termin w tym samym dniu i miejscu o godz. 10:30.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wybór:
 • Przewodniczącego Zebrania
 • Sekretarza
 • Członków Prezydium
 1. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
 2. Uchwalenie Regulaminu Zebrania Przedstawicieli.
 3. Wybór Komisji:
 • Mandatowo-Skrutacyjnej
 • Uchwał Wniosków i Oceny Odpowiedniości
 1. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w 2017roku, przedstawienie bilansu Banku Spółdzielczego, sprawozdania z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów
  z Zebrań Grup  Członkowskich oraz przedstawienie kierunków działania Banku na 2018 r.
 3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok.
 4. Dyskusja nad sprawozdaniami. 
 5. Sprawozdanie Komisji Uchwał, Wniosków i Oceny Odpowiedniości z oceny kwalifikacji (odpowiedniości, rękojmi) członków Rady Nadzorczej Banku za rok 2017.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Uchwał, Wniosków i Oceny Odpowiedniości z oceny kwalifikacji (odpowiedniości, rękojmi) dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Banku za rok 2017.
 7. Przedstawienie zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Leśnicy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku.
 9. Przedstawienie zmian w :
 • Polityce w sprawie doboru i oceny kwalifikacji członków organu zarządzającego i nadzorującego oraz osób pełniących najważniejsze stanowiska w Banku Spółdzielczym w Leśnicy;
 • Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Leśnicy;
 • Regulaminie wyborów Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Leśnicy;
 • Regulaminie wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Leśnicy.
 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia Polityki w sprawie doboru i oceny kwalifikacji członków organu zarządzającego i nadzorującego oraz osób pełniących najważniejsze stanowiska w Banku Spółdzielczym w Leśnicy;
 • zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Leśnicy;
 • zatwierdzenia Regulaminu wyborów Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Leśnicy;
 • zatwierdzenia Regulaminu wynagradzania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Leśnicy,
 1. Zgłoszenie kandydatów na członków  Rady Nadzorczej Banku.
 2. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania  Zarządu z działalności Banku za 2017 r.,
 • zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na rok 2018,
 • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2017 r.,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
 • udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu,
 • podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok,
 • podziału zysku z lat poprzednich wynikający ze zmiany przepisów prawa,
 • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy
  w Leśnicy może zaciągnąć,
 • przyjęcie oceny z przeprowadzonej  lustracji z całokształtu działalności Banku Spółdzielczego w Leśnicy przez Beskidzki Spółdzielczy Związek Rewizyjny w Kętach.
 1. Sprawozdanie Komisji Uchwał, Wniosków i Oceny Odpowiedniości z oceny kwalifikacji (odpowiedniości, rękojmi) kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku.
 2. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Uchwał, Wniosków i Oceny Odpowiedniości z oceny kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku.
 3. Wybór członków Rady Nadzorczej- przeprowadzenie głosowania
 4. Przyjęcie wniosków zgłoszonych przez Komisję Uchwał, Wniosków i Oceny Odpowiedniości.
 5. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie przeprowadzenia wyborów Członków Rady Nadzorczej Banku (ogłoszenie wyników wyborów).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Leśnicy na kadencję 2018-2021.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego  Zebrania Przedstawicieli.
 8.  Zamknięcie obrad.

            Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśnicy informuje, że zgodnie ze Statutem Banku w lokalu Banku Spółdzielczego w Strzelcach Op. przy ul. Gogolińskiej 2 w sekretariacie,  wyłożone są do wglądu członków  następujące dokumenty:

 1. projekty uchwał na Zebranie Przedstawicieli w dniu 23.05.2018 r.,
 2. protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli,
 3. roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta
  z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok,
 4. sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

W dniu Zebrania Przedstawicieli dokumenty te będą wyłożone do wglądu w sekretariacie obsługującym zebranie.