Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Klauzula Informacyjna Banku Spółdzielczego w Leśnicy - Monitoring wizyjny

Bank Spółdzielczy w Leśnicy informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”):

  1. Administrator danych osobowych.

Bank Spółdzielczy w Leśnicy z siedzibą w Strzelcach Op. 47-100 Strzelce Op. ul. Gogolińska 2, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”);

  1. Inspektor Ochrony Danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e -mail: , pod numerem telefonu 77 463 92 11 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1 powyżej;

  1. Cele i podstawy przetwarzania.

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w obszarze objętym monitoringiem. Podstawa przetwarzania wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO);

  1. Okres przechowywania danych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Administratora za pomocą monitoringu wizyjnego przechowywane będą do 3 miesięcy od daty dokonania zapisu;

  1. Odbiorcy danych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

  1. Osoby zarejestrowane przez system monitoringu mają prawo:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  3. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Administrator

Bank Spółdzielczy w Leśnicy