Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Leśnicy 2019

Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśnicy zawiadamia, że zgodnie z postanowieniem § 22 ust. 1 Statutu  Banku w dniu 12 kwietnia 2019 r. (tj. piątek) o godz. 11:00 w Restauracji „Na Szlaku” w Leśnicy  przy ul.  Góry Św. Anny 8a, odbędzie się ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŚNICY.

W sytuacji, gdy na skutek braku quorum zebranie nie odbędzie się, wyznacza się, zgodnie z postanowieniem § 23 ust. 4 Statutu Banku, drugi termin w tym samym dniu i miejscu o godz. 11:30.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wybór:
 • Przewodniczącego Zebrania
 • Sekretarza
 • Członków Prezydium
 1. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
 2. Uchwalenie Regulaminu Zebrania Przedstawicieli.
 3. Wybór Komisji:
 • Mandatowo-Skrutacyjnej
 • Uchwał, Wniosków i Oceny Odpowiedniości.
 1. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku, przedstawienie bilansu Banku, sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich oraz przedstawienie kierunków działania Banku na 2019 r.
 3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.
 4. Dyskusja nad sprawozdaniami. 
 5. Przedstawienie zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Leśnicy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku.
 7. Przedstawienie zmian w Regulaminie wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego  w Leśnicy.
 8. Sprawozdanie Komisji Uchwał, Wniosków i Oceny Odpowiedniości z rocznej oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania  Zarządu,
 • zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na rok 2019,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
 • podziału nadwyżki bilansowej,
 • udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu,
 • zatwierdzenia sprawozdania Komisji Uchwał, Wniosków i Oceny Odpowiedniości oraz akceptacji dokonanej oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej,
 • zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018 r.,
 • zatwierdzenie Regulaminu wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Leśnicy.
 1. Przyjęcie wniosków zgłoszonych przez Komisję Uchwał, Wniosków i Oceny Odpowiedniości.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego  Zebrania Przedstawicieli.
 3. Zamknięcie obrad.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśnicy informuje, że zgodnie ze Statutem Banku w siedzibie Centrali Banku Spółdzielczego w Strzelcach Op. przy ul. Gogolińskiej 2 (w sekretariacie), wyłożone są do wglądu członków następujące dokumenty:

 1. projekty uchwał na Zebranie Przedstawicieli w dniu 12.04.2019 r.,
 2. protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli,
 3. roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta
  z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok,
 4. sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

W dniu Zebrania Przedstawicieli dokumenty te będą wyłożone do wglądu w sekretariacie obsługującym zebranie.