Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z dokonywaniem wpłat gotówkowych na rachunki bankowe

Administrator danych osobowych

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych, czyli podmiotem, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Leśnicy ul. Gogolińska 2 47-100 Strzelce Opolskie

Dlaczego Bank przetwarza dane osobowe?

Bank przetwarza Państwa dane w celu realizacji zleceń związanych z wpłatami gotówkowymi, a także w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Banku, tj. na podstawie Ustawy o usługach płatniczych, Ustawy Prawo bankowe oraz po to, by przeciwdziałać nadużyciom i zapewniać bezpieczeństwo obrotu gospodarczego gdzie szczególne obowiązki nakładają na nas takie przepisy prawa, jak: Prawo bankowe, Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Bank przetwarza Państwa dane również w celu prowadzenia postępowań reklamacyjnych.

Dostęp do swoich danych osobowych

Mogą mieć Państwo dostęp do swoich danych osobowych. Od 25 maja 2018 w Banku powołany jest Inspektor Ochrony Danych, od którego możecie Państwo uzyskać informacje dotyczące operacji, które wykonujemy na danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Banku możliwy jest poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres iod@bslesnica.pl lub poprzez wysłanie korespondencji na adres: Bank Spółdzielczy w Leśnicy ul. Gogolińska 2 47-100 Strzelce Opolskie

Kategorie i źródło przetwarzanych danych osobowych

Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane przewidziane w Zasadach realizacji pojedynczych transakcji płatniczych w Banku Spółdzielczym w Leśnicy.  Źródłem danych jest osoba dokonująca wpłaty .

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe

Dane osobowe są przechowywane przez okres 5 lat, liczony od następnego roku po dacie przyjęcia wpłaty figurującej na potwierdzeniu dla wpłacającego.

Prawo do skargi

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne, czy obligatoryjne

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania usługi. Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości realizacji usługi.