Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Informacje na temat silnego uwierzytelniania (SCA)

Silne Uwierzytelnianie (SCA - Strong customer authentication) w teorii

Zgodnie z treścią dokumentu DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/2366z dnia 25 listopada 2015 r.w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę2007/64/WE artykuł 4 i 97

(pełna treść dokumentu na stronie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2366&from=EN)

Czym jest uwierzytelnianie?

Uwierzytelnianie oznacza procedurę umożliwiającą dostawcy usług płatniczych weryfikację tożsamości użytkownika usług płatniczych lub ważności stosowania konkretnego instrumentu płatniczego, łącznie ze stosowaniem indywi­dualnych danych uwierzytelniających tego użytkownika

Czym jest silne uwierzytelnianie?

Silne   uwierzytelnianie   klienta   oznacza   uwierzytelnianie   w   oparciu   o   zastosowanie   co   najmniej   dwóch   elementów   należących  do  kategorii:  wiedza  (coś,  co  wie  wyłącznie  użytkownik),  posiadanie  (coś,  co  posiada  wyłącznie  użyt­kownik)  i  cechy  klienta  (coś,  czym  jest  użytkownik),  niezależnych  w  tym  sensie,  że  naruszenie  jednego  z  nich  nie  osłabia  wiarygodności  pozostałych,  które  to  uwierzytelnianie  jest  zaprojektowane  w  sposób  zapewniający  ochronę poufności  danych  uwierzytelniających.

Kiedy należy stosować silne uwierzytelnianie?

1. Państwa członkowskie zapewniają, by dostawca usług płatniczych stosował silne uwierzytelnianie klienta, w przy­padku gdy płatnik:

a) uzyskuje dostęp do swojego rachunku płatniczego w trybie online;

b) inicjuje elektroniczną transakcję płatniczą;

c) przeprowadza czynność za pomocą kanału zdalnego, która może wiązać się z ryzykiem oszustwa płatniczego lub innych nadużyć.

2. W odniesieniu do inicjowania elektronicznych transakcji płatniczych, o którym mowa w ust. 1 lit. b), państwa członkowskie zapewniają, by – w przypadku elektronicznych zdalnych transakcji płatniczych – dostawcy usług płatni­czych stosowali silne uwierzytelnianie klienta obejmujące elementy, które dynamicznie łączą transakcję z określoną kwotą i określonym odbiorcą.

3. W odniesieniu do ust. 1 państwa członkowskie zapewniają, by dostawcy usług płatniczych wprowadzili adekwatne środki bezpieczeństwa w celu ochrony poufności i integralności indywidualnych danych uwierzytelniających użytkow­ników usług płatniczych.

4. Ust. 2 i 3 mają również zastosowanie, w przypadku gdy płatności są inicjowane za pośrednictwem dostawcy świadczącego usługę inicjowania płatności. Ust. 1 i 3 mają również zastosowanie, w przypadku gdy występuje sięo podanie informacji za pośrednictwem dostawcy świadczącego usługę dostępu do informacji o rachunku.

5. Państwa członkowskie zapewniają, by dostawca usług płatniczych prowadzący rachunek zezwalał dostawcy świad­czącemu usługę inicjowania płatności i dostawcy świadczącemu usługę dostępu do informacji o rachunku na poleganie na procedurach uwierzytelniania zapewnianych przez dostawcę usług płatniczych prowadzącego rachunek użytkownikowi usług płatniczych zgodnie z ust. 1 i 3, a w przypadku gdy zaangażowany jest dostawca świadczący usługę inicjowania płatności – zgodnie z ust. 1, 2 i 3.

Silne uwierzytelnianie w Banku Spółdzielczym w Leśnicy w praktyce

Aby zapewnić bezpieczeństwo zgodne z najnowszymi standardami oraz wymogami unijnymi, podczas uwierzytelniania należy zastosować w praktyce przynajmniej dwa z trzech elementów:

1.Coś co wiem - np. hasło logowania, które zna tylko użytkownik

2.Coś co posiadam - np. telefon komórkowy, na który przychodzą wiadomości SMS z kodami do autoryzacji lub urządzenie  mobline, na którym jest zainstalowany program (token) wyświetlający kody do autoryzacji

3.Coś czym jestem - indywidualne cechy użytkownika np. biometria w tym odcisk palca lub skan siatkówki

W Banku Spółdzielczym w Leśnicy od momentu wejścia w życie nowych przepisów tj. od dnia 14 września 2019 r. silne uwierzytelnianie będzie obowiązkowe dla każdego klienta i będzie realizowane za pomocą hasła logowania w połączeniu z jednym z dodatkowych elementów: kodów SMS lub Tokena Mobilnego (instalowanego na urządzeniu mobilnym z systemem iOS lub Android).

Dlaczego tradycyjne tokeny RSA, karty czipowe zostają wycofane?

Oprócz silnego uwierzytelniania nowa dyrektywa unijna wprowadza między innymi wymóg co do sposobu w jaki przebiega autoryzacja. Aby jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo podczas korzystania z bankowości internetowej, użytkownik np. podczas wykonywania przelewu musi zostać poinformowany osobnym kanałem między innymi o kwocie oraz rachunku odbiorcy. W praktyce oznacza to, że dane przelewu, które wyświetlane są na ekranie komputera muszą dotrzeć do użytkownika także w inny sposób np. w treści wiadomości SMS lub wyświetlić się w programie Token Mobilny na urządzeniu mobilnym, czego nie dało się zrealizować za pomocą tokenów RSA oraz kart czipowych.