Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Działania pomocowe

Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśnicy w nawiązaniu do rekomendacji Związku Banków Polskich wobec powstałego zagrożenia rozprzestrzenienia się pandemii koronawirusa COVID -19, która może nieść trudne dziś do przewidzenia skutki dla sytuacji finansowej kredytobiorców – klientów banków (komunikat ZBP z dnia 16.03.2020r.) postanawia wdrożyć działania pomocowe w postaci:

  1. możliwości zawieszenia spłaty rat kapitałowo/odsetkowych (kredyt w spłacie annuitetowej) i rat kapitałowych (kredyt w spłacie rat malejących) przez okres do 3 miesięcy z jednoczesnym wydłużeniem o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu pod warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty kredytu lub

  2. możliwości zawieszenia spłaty rat kapitałowo/odsetkowych (kredyt w spłacie annuitetowej) i rat kapitałowych (kredyt w spłacie rat malejących) przez okres do 3 miesięcy przy zachowaniu tego samego okresu kredytowania
    (zwiększenie pozostałych rat kapitałowych do spłaty).

Zastosowanie działań pomocowych może nastąpić wyłącznie z uwagi na nieprzewidywane trudności dla klienta w związku z pandemią koronawirusa COVID-19, w szczególności, np.: ograniczenie przemieszczania się, zamknięcie niektórych lokali handlowych i gastronomicznych, zamknięcie granic, brak dostępu do materiałów, surowców i półproduktów, utrata dochodów z tytułu wykonywanej pracy, likwidacja lub upadłość zakładu pracy itp.

Działania pomocowe uwarunkowane są złożeniem umotywowanego wniosku przez klienta bezpośrednio w placówce Banku, listownie bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na co najmniej 5 ( pięć) dni roboczych przed terminem wymagalności raty kredytu. według wzoru ustalonego przez Bank.

Szczegóły dotyczące działań pomocowych uzyskać można pod numerami telefonów placówek Banku (zakładka kontakt).

Poniżej wniosek do pobrania:

PDFwniosek.pdf (91,82KB)

DOCwniosek.doc (57,50KB)