Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

KREDYTOWA LINIA HIPOTECZNA

 

SZCZEGÓŁY:

 1. Rodzaj kredytu - kredyt obrotowy na działalność rolniczą
 2. Przeznaczenie – kredyt może być przeznaczony na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością rolniczą, w tym na spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w Banku lub instytucjach finansowych.

Kredyt nie może być przeznaczony na

 1. finansowanie zakupu nieruchomości stanowiących jednocześnie przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu;
 2. refinansowanie kredytów i innych transakcji obsługiwanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy nieterminowo, tj. zadłużenie przeterminowane utrzymujące się powyżej 30 dni, w kwocie przekraczającej 500 PLN.
 1. Okres kredytowania - do 15 lat
 2. Oprocentowanie kredytuzmienna stopa procentowa w stosunku rocznym
 3. Zabezpieczenie kredytu -
  • hipoteka na nieruchomości lub ograniczonym prawie rzeczowym, należącej/cym do Wnioskodawcy;
  • przelew na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości obciążonej hipoteką, (jeśli nieruchomość jest zabudowana);
  • weksel własny in blanco Klienta wraz z deklaracją wekslową;
  • inna forma uzgodniona z Bankiem.

KORZYŚCI:

 1. minimum formalności
 2. szybka decyzja o przyznaniu kredytu
 3. długi okres kredytowania – nawet do 15 lat
 4. wysoką kwotę kredytu do 1 500 000 zł lub do 70% wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia
 5. nie wymaga udokumentowania celowości wykorzystania kredytu
 6. umożliwia rozwój Twojej firmy
 7. możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!

PRZYDATNE DOKUMENTY:

 1. Wniosek kredytowy Druki i formularze dla rolników
 2. Kwestionariusz osobisty Druki i formularze dla rolników
 3. Tabela oprocentowania