Tarcza Finansowa PFR 2.0__Od stycznia nowe godziny pracy placówek__Nowa Aplikacja Mobilna__Wnioski 500+ w BS Leśnica

KOMUNIKAT DLA BENEFICJENTÓW TARCZY FINANSOWEJ PFR

KOMUNIKAT DLA BENEFICJENTÓW TARCZY FINANSOWEJ PFR

Uprzejmie przypominamy, że Przedsiębiorcy, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zobowiązani są do przedstawienia w terminie do
31 grudnia 2020 r., w celu weryfikacji przez Bank, dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy.

 1. W przypadku, gdy Umowa została podpisana przez osobę umocowaną, w zależności od formy

prawnej prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi są:

 • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub

 • wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

UWAGA !!!!

      Dla tych z Państwa, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i osobiście zawarli Umowę, Bank samodzielnie pobierze z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wydruk potwierdzający umocowanie Beneficjenta oraz przedstawi go w bankowości elektronicznej we Wniosku Umocowanie do akceptacji Przedsiębiorcy. W tym przypadku Przedsiębiorcy nic nie muszą dostarczać do Banku. Wystarczy tylko, że zalogują się do swojej bankowości elektronicznej, wejdą na Wnioski Złóż wniosek Dalej Dalej Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm i MŚP - Umocowanie i zatwierdzą przedstawione tam dane w terminie do dnia 31 grudnia 2020r.

 1. Natomiast w sytuacji, gdy Umowę podpisała osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub firma posiada reprezentację wieloosobową, wymagane jest przedłożenie Pełnomocnictwa lub Oświadczenia.

W/w dokumenty tj. Pełnomocnictwo albo Oświadczenie, należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym elektronicznym lub poświadczyć podpisy notarialnie.

Należy pamiętać, że:

 1. Pełnomocnictwo musi być opatrzone datą nie późniejszą niż dzień złożenia wniosku o subwencję.
  W przypadku tej samej daty, o ważności pełnomocnictwa decyduje godzina notarialnego poświadczenia podpisów lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych.
  W razie braku wskazania godziny poświadczenia notarialnego pełnomocnictwo udzielone w dacie złożenia wniosku nie będzie mogło być zaakceptowane;

 2. Oświadczenie musi zostać wystawione po dacie złożenia wniosku o subwencję finansową, jeśli wcześniej nie udzielono pełnomocnictwa osobie wnioskującej. Oświadczenie podpisuje osoba lub osoby umocowane według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczej albo pełnomocnik.

Zarówno Pełnomocnictwo jak i Oświadczenie należy przedłożyć wraz z aktualnym/pełnym odpisem
z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dokumenty należy przedstawić w Banku za pośrednictwem jednego z niżej wymienionego kanału:

 1. W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

 • za pośrednictwem bankowości elektronicznej wchodząc na dedykowany Wniosek Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm i MŚP - Umocowanie,

 • na adres mailowy:

 1. W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) z podpisami notarialnie poświadczonymi (PFR oczekuje przedłożenia oryginałów w/w dokumentów):

 • osobiście w placówce Banku,

 • przesłać pocztą na adres:

Bank Spółdzielczy w Leśnicy,

ul. Gogolińska 2,

47-100 Strzelce Opolskie

(z dopiskiem „Tarcza PFR”).

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w Banku w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020r.

W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją będzie wypowiedzenie Umowy przez Fundusz PFR.

W załączniku komunikatu dołączamy dla Państwa filmy instruktażowe, oraz instrukcję "Prezentacja: Składanie Wniosku Umocowanie Beneficjenta", która zobrazuje Państwu proces przesłania wymaganego wniosku.

PDFPrezentacja: Składanie Wniosku Umocowanie Beneficjenta