Wniosek o wakacje kredytowe   |||   Informacje dla klientów w zwiazku z konfliktem na Ukrainie   |||   Kredyt Mój Dom marża 1,75%   |||   Wnioski 500+ w BS Leśnica

Kredyt Płynnościowy Preferencyjny z oprocentowaniem 2%

Kredyt płynnościowy preferencyjny z oprocentowaniem 2% przeznaczony jest dla producentów rolnych, w celu poprawy płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy udzielany do
31 grudnia 2023 r.

Pomoc stosowana jest w formie dopłat do oprocentowania

 • oprocentowanie kredytów może być zmienne i nie może wynosić więcej niż WIBOR 3M powiększony o marżę Banku w wysokości 3%;
 • oprocentowanie płacone przez Kredytobiorcę wynosi 2% w stosunku rocznym, pozostałą część dopłaca ARiMR;
 • dopłaty ARiMR do oprocentowania przysługują przez okres nie dłuższy niż 60 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy kredytu.

Maksymalna kwota kredytów udzielonych producentowi rolnemu nie może przekroczyć:

 • 100 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych,
 • 200 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych,
 • 400 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych;

Wysokość opłat i prowizji na rzecz banku związanych z kredytem bankowym, w tym pobieranych od czynności bankowych w okresie kredytowania, wynosi 0,5% kwoty udzielonego kredytu.

Kredyt jest udzielany na  uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym oraz ponoszenie przez producentów rolnych bieżących nakładów przyczyniających się do utrzymania płynności finansowej poprzez zakup m.in.: 

 • kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,
 • nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz treściwych i koncentratów paszowych zwierząt gospodarskich,
 • paliwa na cele rolnicze,
 • inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych,
 • matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych,
 • materiałów opałowych do ogrzewana szklarni i tuneli,
 • pasz objętościowych.

Kredyt nie może zostać udzielony na spłatę kredytów przeznaczonych na zakup środków trwałych nabywanych w ramach realizacji inwestycji finansowanych ze środków PROW 2007-20013 lub stanowiących koszty kwalifikowane w ramach działań PROW 2014-2020.

 

Zapraszamy do naszych placówek