Skip to main content
 • Kredyt "Mieszkanie dla Młodych" (MDM)

  Kredyt "Mieszkanie dla Młodych" (MDM)

  SZCZEGÓŁY:

  1. Rodzaj kredytu - kredyt hipoteczny dla osób, które planują zakup nieruchomości z dofinansowaniem do wkładu własnego Kredyt stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy w finansowaniu zakupu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub na wkład budowlany.
  2. Przeznaczenie – na zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub wkład budowlany.
  3. Maksymalna kwota kredytu – 80% wartości nabywanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
  4. Minimalna kwota kredytu – 50% wartości nabywanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
  5. Okres kredytowania - od 15  do 25 lat
  6. Oprocentowanie kredytu – zmienne w stosunku rocznym lub okresowo-stałe w stosunku rocznym na 5 lat
  7. Zabezpieczenie kredytu:
  • hipoteka ustanowiona na pierwszym miejscu dla nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania/ zabezpieczenia kredytu
  • cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego stanowiącego przedmiot zabezpieczenia, od ognia i innych zdarzeń losowych, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka powodzi;
  • weksel in blanco Kredytobiorcy
  1. Transze:
  • kredyt może być wypłacony w transzach
  • spłata kredytu następuje w ratach równych lub malejących
  1. Kto może skorzystać z kredytu MDM?
  • osoby poniżej 35 roku życia (w przypadku małżeństw pod uwagę brany jest wiek młodszej osoby)
  • osoby, które nie są (i w przeszłości nie były) właścicielami mieszkania lub domu (w przypadku małżeństw dotyczy obydwu osób)
  • osoby, którym nie przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny
  • osoby, które nie były właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny

  Osoby wychowujące co najmniej troje dzieci są zwolnione z powyższych wymogów.

  1. Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone w odniesieniu do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego jeżeli:
  • służy ono zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych Kredytobiorcy;
  • powierzchnia użytkowa nie przekracza odpowiednio:
   • 75 m2 dla lokalu mieszkalnego/ dla rodzin z min. 3 dzieci - 85 m2 
   • 100 m2 dla domu jednorodzinnego/dla rodzin z min. 3 dzieci - 110 m2
  • cena zakupu lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub wkład budowlany nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położony jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny oraz:
   • współczynnika 1,1 – dla nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, które jest po raz pierwszy zasiedlany przez Kredytobiorcę
   • współczynnika 0,9 – w pozostałych przypadkach.
  • lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny położony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Ogólne informacje dotyczące umowy kredytu MIESZKANIE DLA MŁODYCH (MDM)

  Dlaczego warto?

  wysokość kredytu – do 80% wartości nabywanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
  okres kredytowania – nawet do 25 lat
  szybka decyzja kredytowa

  REPREZENTATYWNY PRZYKŁAD – kredyt Mieszkanie dla Młodych „MDM”

  Bank udziela kredytu w PLN.

  Poniższa kalkulacja dla kredytu Mieszkanie dla Młodych „MDM” na dzień 02.12.2022 r.:

  Całkowita kwota kredytu: 200.000,00 zł; okres kredytowania: 300 miesięcy (25 lat); wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 9,61 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 7,21 %) i marży Banku w wysokości 2,40%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 10,36 %. Równa rata kapitałowo-odsetkowa miesięczna: 1.763,15 zł.

  Całkowity koszt kredytu 333.368,64 zł, w tym:

  • suma odsetek w całym okresie kredytowania: 328.949,64 zł
  • prowizja nie kredytowana za przyznanie kredytu: 2,00 % kwoty kredytu wynosząca 4.000,00 zł
  • opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego: 200,00 zł
  • koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł
  • podatek od czynności cywilno-prawnych: 19,00 zł

  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.

  Całkowita kwota do zapłaty wynosi 533.368,64 zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.

  WIBOR 3M – stopa referencyjna – stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Spółdzielczy w Leśnicy, NIP: 756-000-51-72 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067776 przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.