Skip to main content
 • Bank jako Agent Ubezpieczeniowy

Bank jako Agent Ubezpieczeniowy

Pełnomocnictwa Agenta Ubezpieczeniowego:

Pełnomocnictwo TUW

Pełnomocnictwo Prevoir-vie

Pełnomocnictwo Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Pełnomocnictwo Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Informacja o agencie ubezpieczeniowym – Bank Spółdzielczy w Leśnicy

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń Bank Spółdzielczy
w Leśnicy informuje, że:

 1. Jest agentem ubezpieczeniowym działającym pod firmą: Bank Spółdzielczy w Leśnicy, ul. Gogolińska 2, 47-100 Strzelce Opolskie, wykonującym działalność agencyjną na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń:
 • GENERALI ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 • GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 • TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH TUW
 •   PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR S.A. Oddział w Polsce
 1.  Jako agent ubezpieczeniowy jest wpisany do Rejestru Agentów pod numerem 11179637/A.
  Wpis do Rejestru można sprawdzić na stronie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) pod adresem:  https://rpu.knf.gov.pl/search/agent/. Sposób wyszukiwania agenta podany jest pod wyżej wymienionym adresem.
 2.  Jako agent ubezpieczeniowy działający na podstawie umów agencyjnych zawartych z powyższymi zakładami ubezpieczeń, otrzymuje wynagrodzenie w formie prowizji uwzględnionej w składce ubezpieczeniowej.
 3. Nie posiada akcji ani udziałów wymienionych powyżej zakładów ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10 proc. głosów na walnym zgromadzeniu, jak również zakłady ubezpieczeń, z którymi Bank Spółdzielczy w Leśnicy  zawarł umowy agencyjne nie posiadają  udziałów w Banku Spółdzielczym w Leśnicy.
 4. Klienci mają możliwość: złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów. Szczegółowe zasady dotyczące składania reklamacji dostępne są na stronie https://bslesnica.pl w sekcji O Banku → Reklamacje oraz są uregulowane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Minimalny zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bank akceptuje zawarte przez klienta ubezpieczenie jako zabezpieczenie ekspozycji kredytowej, jeśli spełnia ono uznawane w Banku minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej, tj.:

- zakład ubezpieczeń (wystawca polisy) znajduje się na Liście Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez Bank

oraz

- umowa ubezpieczenia spełnia minimalne kryteria ochrony ubezpieczeniowej.

Lista zakładów ubezpieczeń akceptowanych przez Bank

Minimalny Zakres Ubezpieczeń

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Leśnicy, NIP: 756-000-51-72 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067776 przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.