Skip to main content
 • Kredyt mieszkaniowy "Mój Dom"

  Kredyt mieszkaniowy "Mój Dom"

  SZCZEGÓŁY:

  1. Rodzaj kredytu - kredyt mieszkaniowy dla osób fizycznych
  2. Przeznaczenie:
   • zakup działki budowlanej
   • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
   • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
   • nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;
   • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności lokalu;
   • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;
   • spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank, pod warunkiem, iż kredyt udzielony był na cele zgodne z postanowieniami Regulaminu;
   • inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym; tj. budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego, generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów, zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;
   • inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego (spółdzielnię mieszkaniową lub dewelopera), tj. budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów;
   • zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu (realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę) w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej;
   • refinansowanie kosztów poniesionych na cele, o których mowa powyżej, z wyjątkiem spłaty zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank.
  3. Maksymalna kwota kredytu –  uzależniona jest od:
   • zdolności kredytowej Wnioskodawcy
   • wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenie – maksymalnie 90% wartości rynkowej nieruchomości
  4. Okres kredytowania:
   • do 30 lat
   • do 15 lat – w przypadku kredytu na zakup działki budowlanej
  5. Oprocentowanie kredytu – zmienne w stosunku rocznym lub okresowo-stałe w stosunku rocznym na 5 lat
   Promocja oprocentowania - WIBOR 3M + marża od 1,75% ważna do 31.03.2024r.
  6. Zabezpieczenie kredytu:
   • hipoteka ustanowiona na nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania/ zabezpieczenia kredytu
   • cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości (nie dotyczy nieruchomości gruntowych) stanowiącej przedmiot zabezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych
   • zabezpieczenie przejściowe – do czasu ustanowienia hipoteki (Zabezpieczenia przejściowe zostają zwolnione następnego dnia po otrzymaniu przez Bank informacji o ustanowieniu zabezpieczeń docelowych, w tym po otrzymaniu aktualnego odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki ustanowionej na rzecz Banku na nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie udzielonego kredytu):
   • poręczenie cywilne
   • poręczenie wekslowe
   • kaucja pieniężna
   • blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym
  7. Transze:
   • kredyt może być wypłacony w transzach,
   • przed wypłatą kolejnej transzy Kredytobiorca winien udokumentować celowość wykorzystania poprzedniej transzy,
   • spłata kredytu następuje w ratach równych lub malejących
  8. Karencja:
   • kredyty wypłacane w transzach objęte są standardowo karencją w spłacie kapitału do czasu wypłaty ostatniej transzy
   • na wniosek Kredytobiorcy/Klienta każdy kredyt może być objęty karencją w spłacie kapitału - maksymalny okres karencji liczony od dnia uruchomienia kredytu / pierwszej transzy nie może przekroczyć 2 lat
   • w okresie trwania karencji w spłacie kapitału Klient spłaca odsetki od wykorzystanych kwot kredytu

  4. maksymalna kwota kredytu negocjowana z każdym klientem indywidualnie

  5. okres kredytowania – nawet do 30 lat

  Dlaczego warto?

  szeroki zakres kredytowania – m.in. zakup mieszkania, domu, działki budowlanej, budowa domu i wiele innych
  daje możliwość zrealizowania marzeń związanych z posiadaniem własnego mieszkania, domu lub działki budowlanej
  wysokość kredytu – maksymalna kwota nie może przekroczyć:
  90% wartości rynkowej nieruchomości mieszkalnej stanowiącej zabezpieczenie kredytu lub kosztu realizacji przedsięwzięcia

  REPREZENTATYWNY  PRZYKŁAD – Promocyjny Kredyt mieszkaniowy MÓJ DOM

  Bank udziela kredytu w PLN.

  Poniższa kalkulacja dla kredytu mieszkaniowego  Mój Dom na dzień 12.01.2024 r.:

  Całkowita kwota kredytu: 400.000,00 zł; okres kredytowania: 300 miesięcy (25 lat); wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 7,63 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M:  5,88%) i marży Banku w wysokości 1,75%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 8,40%. Równa rata kapitałowo-odsetkowa miesięczna:  2.990,42 zł.

  Całkowity koszt kredytu  512.699,00 zł, w tym:

  • suma odsetek w całym okresie kredytowania:130,00 zł
  • prowizja nie kredytowana za przyznanie kredytu: 0,80 % kwoty kredytu wynosząca200,00 zł
  • opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego: 0,00 zł
  • opłata za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego za okres 300 miesięcy 000,00 zł
  • koszt ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawartego za pośrednictwem Banku za cały okres kredytowania wynosi: 150,00 zł
  • koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł
  • podatek od czynności cywilno-prawnych: 19,00 zł

  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu wyceny nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.

  Całkowita kwota do zapłaty wynosi   912.699,00 zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne
  i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.

  WIBOR 3M – stopa referencyjna – stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą
  w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Spółdzielczy w Leśnicy, NIP: 756-000-51-72 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067776 przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.