Skip to main content
 • Kredyt mieszkaniowy "Mój Dom"

  Kredyt mieszkaniowy "Mój Dom"

  SZCZEGÓŁY
  1. Rodzaj kredytu - kredyt mieszkaniowy dla osób fizycznych
  2. Przeznaczenie:
   • zakup działki budowlanej
   • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
   • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
   • nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;
   • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności lokalu;
   • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;
   • spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank, pod warunkiem, iż kredyt udzielony był na cele zgodne z postanowieniami Regulaminu;
   • inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym; tj. budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego, generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów, zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;
   • inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego (spółdzielnię mieszkaniową lub dewelopera), tj. budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów;
   • zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu (realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę) w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej;
   • refinansowanie kosztów poniesionych na cele, o których mowa powyżej, z wyjątkiem spłaty zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank.
  3. Maksymalna kwota kredytu –  uzależniona jest od:
   • zdolności kredytowej Wnioskodawcy
   • wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenie – maksymalnie 90% wartości rynkowej nieruchomości
  4. Okres kredytowania:
   • do 30 lat
   • do 15 lat – w przypadku kredytu na zakup działki budowlanej
  5. Oprocentowanie kredytu – zmienne w stosunku rocznym lub okresowo-stałe w stosunku rocznym na 5 lat
   Promocja oprocentowania - WIBOR 3M + marża od 1,75% ważna do 31.12.2024r.
  6. Zabezpieczenie kredytu:
   • hipoteka ustanowiona na nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania/ zabezpieczenia kredytu
   • cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości (nie dotyczy nieruchomości gruntowych) stanowiącej przedmiot zabezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych
   • zabezpieczenie przejściowe – do czasu ustanowienia hipoteki (Zabezpieczenia przejściowe zostają zwolnione następnego dnia po otrzymaniu przez Bank informacji o ustanowieniu zabezpieczeń docelowych, w tym po otrzymaniu aktualnego odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki ustanowionej na rzecz Banku na nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie udzielonego kredytu):
   • poręczenie cywilne
   • poręczenie wekslowe
   • kaucja pieniężna
   • blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym
  7. Transze:
   • kredyt może być wypłacony w transzach,
   • przed wypłatą kolejnej transzy Kredytobiorca winien udokumentować celowość wykorzystania poprzedniej transzy,
   • spłata kredytu następuje w ratach równych lub malejących
  8. Karencja:
   • kredyty wypłacane w transzach objęte są standardowo karencją w spłacie kapitału do czasu wypłaty ostatniej transzy
   • na wniosek Kredytobiorcy/Klienta każdy kredyt może być objęty karencją w spłacie kapitału - maksymalny okres karencji liczony od dnia uruchomienia kredytu / pierwszej transzy nie może przekroczyć 2 lat
   • w okresie trwania karencji w spłacie kapitału Klient spłaca odsetki od wykorzystanych kwot kredytu

  4. maksymalna kwota kredytu negocjowana z każdym klientem indywidualnie

  5. okres kredytowania – nawet do 30 lat

  Dlaczego warto?

  szeroki zakres kredytowania – m.in. zakup mieszkania, domu, działki budowlanej, budowa domu i wiele innych
  daje możliwość zrealizowania marzeń związanych z posiadaniem własnego mieszkania, domu lub działki budowlanej
  wysokość kredytu – maksymalna kwota nie może przekroczyć:
  90% wartości rynkowej nieruchomości mieszkalnej stanowiącej zabezpieczenie kredytu lub kosztu realizacji przedsięwzięcia
  REPREZENTATYWNY  PRZYKŁAD – Kredyt mieszkaniowy MÓJ DOM

  Bank udziela kredytu w PLN.

  Dla oprocentowania zmiennego:

  Poniższa kalkulacja dla kredytu mieszkaniowego  Mój Dom na dzień 10.05.2024 r.:

  Całkowita kwota kredytu: 400.000,00 zł; okres kredytowania: 300 miesięcy (25 lat); wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 7,78 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,88 %) i marży Banku w wysokości 1,90%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO):  8,33%. Równa rata kapitałowo-odsetkowa miesięczna: 3.030,24 zł.

  Całkowity koszt kredytu   517.491,71 zł, w tym:

  • suma odsetek w całym okresie kredytowania: 509.072,71 zł
  • prowizja nie kredytowana za przyznanie kredytu: 2,00 % kwoty kredytu wynosząca 8.000,00 zł
  • opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego: 200,00 zł
  • koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł
  • podatek od czynności cywilno-prawnych: 19,00 zł

  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.

  Całkowita kwota do zapłaty wynosi 917.491,71 zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne
  i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.

  WIBOR 3M – stopa referencyjna – stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą
  w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

  Dla oprocentowania okresowo – stałego:

  Poniższa kalkulacja dla kredytu mieszkaniowego  Mój Dom na dzień 10.05.2024 r.:

  Całkowita kwota kredytu: 400.000,00 zł; okres kredytowania: 300 miesięcy (25 lat); wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie okresowo - stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy: 7,75 % w skali roku a następnie oprocentowanie zmienne: 7,78 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,88 %) i marży Banku w wysokości 1,90%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO):  8,32 %. Równa rata kapitałowo-odsetkowa miesięczna: 3.022,35 zł.

  Całkowity koszt kredytu   516.406,35 zł, w tym:

  • suma odsetek w całym okresie kredytowania: 507.987,35 zł
  • prowizja nie kredytowana za przyznanie kredytu: 2,00 % kwoty kredytu wynosząca 8.000,00 zł
  • opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego: 200,00 zł
  • koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł
  • podatek od czynności cywilno-prawnych: 19,00 zł

  Całkowita kwota do zapłaty wynosi 916.406,35 zł.

  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.

  Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne.
  W okresie obowiązywania wg formuły zmiennej oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

  WIBOR 3M – stopa referencyjna – stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą
  w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

  REPREZENTATYWNY  PRZYKŁAD – Promocyjny Kredyt mieszkaniowy MÓJ DOM

  Bank udziela kredytu w PLN.

  Poniższa kalkulacja dla kredytu mieszkaniowego  Mój Dom na dzień 10.05.2024 r.:

  Całkowita kwota kredytu: 400.000,00 zł; okres kredytowania: 300 miesięcy (25 lat); wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 7,63 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M:  5,88%) i marży Banku w wysokości 1,75%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 8,40%. Równa rata kapitałowo-odsetkowa miesięczna:  2.990,89 zł.

  Całkowity koszt kredytu  512.836,99 zł, w tym:

  • suma odsetek w całym okresie kredytowania: 497.267,99 zł
  • prowizja nie kredytowana za przyznanie kredytu: 0,80 % kwoty kredytu wynosząca 3.200,00 zł
  • opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego: 0,00 zł
  • opłata za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego za okres 300 miesięcy 3.000,00 zł
  • koszt ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawartego za pośrednictwem Banku za cały okres kredytowania wynosi: 9.150,00 zł
  • koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł
  • podatek od czynności cywilno-prawnych: 19,00 zł

  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu wyceny nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.

  Całkowita kwota do zapłaty wynosi   912.836,99 zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne
  i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.

  WIBOR 3M – stopa referencyjna – stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą
  w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Spółdzielczy w Leśnicy, NIP: 756-000-51-72 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067776 przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.