Skip to main content
 • Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

  Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

  SZCZEGÓŁY
  1. Rodzaj kredytu - kredyt hipoteczny dla osób fizycznych
  2. Przeznaczenie – dowolny cel (z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej lub rolniczej)
  3. Maksymalna kwota kredytu – nie może przekroczyć 60% wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie
  4. Okres kredytowania - do 15 lat
  5. Oprocentowanie kredytu – zmienne w stosunku rocznym lub okresowo-stałe w stosunku rocznym na 5 lat
  6. Zabezpieczenie kredytu:
   • hipoteka ustanowiona na pierwszym miejscu dla nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania/ zabezpieczenia kredytu
   • cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości (nie dotyczy nieruchomości gruntowych) stanowiącej przedmiot zabezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych
   • zabezpieczenie przejściowe – do czasu ustanowienia hipoteki (Zabezpieczenia przejściowe zostają zwolnione następnego dnia po otrzymaniu przez Bank informacji o ustanowieniu zabezpieczeń docelowych, w tym po otrzymaniu aktualnego odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki ustanowionej na rzecz Banku na nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie udzielonego kredytu.):
    • poręczenie cywilne
    • poręczenie wekslowe
    • kaucja pieniężna
    • blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym
  7. Transze:
   • kredyt może być wypłacony w transzach,
   • spłata kredytu następuje w ratach równych lub malejących
  8. Karencja:
   • kredyty wypłacane w transzach objęte są standardowo karencją w spłacie kapitału do czasu wypłaty ostatniej transzy
   • na wniosek Kredytobiorcy każdy kredyt może być objęty karencją w spłacie kapitału - maksymalny okres karencji liczony od dnia uruchomienia kredytu (wypłaty pierwszej transzy), nie może przekroczyć 6 miesięcy
   • w okresie trwania karencji w spłacie kapitału Klient spłaca odsetki od wykorzystanych kwot kredytu

  informacja o Uniwersalnym kredycie hipotecznym

  Dlaczego warto?

  kredyt na dowolny cel
  nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków
  wysokość kredytu – do 60% wartości nieruchomości
  okres kredytowania – nawet do 15 lat
  szybka decyzja kredytowa
  REPREZENTATYWNY  PRZYKŁAD -  Uniwersalny kredyt hipoteczny (UKH)

  Bank udziela kredytu w PLN.

  Dla oprocentowania zmiennego:

  Poniższa kalkulacja dla Uniwersalnego kredytu hipotecznego na dzień 10.05.2024 r.:

  Całkowita kwota kredytu: 200.000,00 zł; okres kredytowania: 180 miesięcy (15 lat); oprocentowanie kredytu:  8,88% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,88 %) i marży Banku w wysokości 3,00 %. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 9,67%. Równa rata kapitałowo- odsetkowa miesięczna:  2.014,73 zł.

  Całkowity koszt kredytu 167.071,81 zł, w tym:

  • suma odsetek w całym okresie kredytowania: 162.652,81 zł
  • prowizja za przyznanie kredytu: 2,00 % kwoty kredytu wynosząca 4.000,00 zł
  • opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego: 200,00 zł
  • koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł
  • podatek od czynności cywilno-prawnych: 19,00 zł

  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. 

  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 367.071,81 zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne
  i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.

  WIBOR 3M – stopa referencyjna – stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

  Dla oprocentowania okresowo – stałego:

  Poniższa kalkulacja dla Uniwersalnego kredytu hipotecznego na dzień 10.05.2024 r.:

  Całkowita kwota kredytu: 200.000,00 zł; okres kredytowania: 180 miesięcy (15 lat); oprocentowanie okresowo - stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy: 8,85 % w skali roku a następnie oprocentowanie zmienne:  8,88 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,88 %) i marży Banku
  w wysokości 3,00 %. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 9,65%. Równa rata kapitałowo- odsetkowa miesięczna: 2.012.51 zł.

  Całkowity koszt kredytu 166.669,45 zł, w tym:

  • suma odsetek w całym okresie kredytowania: 162.250,45 zł
  • prowizja za przyznanie kredytu: 2,00 % kwoty kredytu wynosząca 4.000,00 zł
  • opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego: 200,00 zł
  • koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł
  • podatek od czynności cywilno-prawnych: 19,00 zł

  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. 

  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 366.669,45 zł.

  Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne.
  W okresie obowiązywania wg formuły zmiennej oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

  WIBOR 3M – stopa referencyjna – stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą
  w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Spółdzielczy w Leśnicy, NIP: 756-000-51-72 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067776 przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.