Skip to main content
 • Kredyt konsolidacyjny zabezpieczony hipotecznie

  Kredyt konsolidacyjny zabezpieczony hipotecznie

  SZCZEGÓŁY
  1. Rodzaj kredytu - kredyt dla osób fizycznych
  2. Przeznaczenie – na spłatę zobowiązań:
   • kredyt/ pożyczka gotówkowa
   • kredyt/ pożyczka samochodowa
   • limit w karcie kredytowej
   • limit w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym
   • kredyt/ pożyczka hipoteczna
   • kredyt mieszkaniowy (pod warunkiem, że kredyt został w całości wypłacony, inwestycja zrealizowana, a Kredytobiorca posiada prawo własności)
   • kredyt studencki
   • kredyt/ pożyczka udzielony/na przez zakład pracy
  3. Maksymalna kwota kredytu – nie może przekroczyć 70% wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie
  4. Okres kredytowania – do 20 lat.
  5. Oprocentowanie kredytu – zmienne w stosunku rocznym lub okresowo-stałe w stosunku rocznym na 5 lat
  6. Zabezpieczenie kredytu:
   • hipoteka ustanowiona na pierwszym miejscu dla nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania/ zabezpieczenia kredytu
   • cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości (nie dotyczy nieruchomości gruntowych) stanowiącej przedmiot zabezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych
   • zabezpieczenie przejściowe – do czasu ustanowienia hipoteki (zabezpieczenia przejściowe zostają zwolnione następnego dnia po otrzymaniu przez Bank informacji o ustanowieniu zabezpieczeń docelowych, w tym po otrzymaniu aktualnego odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki ustanowionej na rzecz Banku na nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie udzielonego kredytu):
   • poręczenie cywilne
   • poręczenie wekslowe
   • kaucja pieniężna
   • blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym
  7. Karencja – nie stosuje się okresu karencji.

  informacja o kredycie konsolidacyjnym

  Dlaczego warto?

  możliwość zamiany kilku kredytów na jeden, długoterminowy o niższym oprocentowaniu
  korzystny dla osób, które posiadają zadłużenie w kilku instytucjach bankowych
  okres kredytowania – nawet do 20 lat
  obniżenie wielkości zobowiązań
  łatwiejsza spłata zobowiązań
  REPREZENTATYWNY PRZYKŁAD – Kredyt konsolidacyjny zabezpieczony hipotecznie

  Bank udziela kredytu w PLN.

  Dla oprocentowania zmiennego:

  Poniższa kalkulacja dla kredytu konsolidacyjnego zabezpieczonego hipotecznie na dzień 10.05.2024 r.

  Całkowita kwota kredytu: 200.000,00 zł; okres kredytowania: 240 miesięcy; oprocentowanie kredytu:  9,28 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,88 %) i marży Banku w wysokości 3,40%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 9,98%. Równa rata kapitałowo-odsetkowa miesięczna:  1.836,19 zł.

  Całkowity koszt kredytu   244.304,64 zł, w tym:

  • suma odsetek w całym okresie kredytowania: 240.685,64 zł
  • prowizja nie kredytowana za przyznanie kredytu: 1,60 % kwoty kredytu wynosząca 3.200,00 zł
  • opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego: 200,00 zł
  • koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł
  • podatek od czynności cywilno-prawnych: 19,00 zł

  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.

  Całkowita kwota do zapłaty wynosi:  444.304,64 zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.

  WIBOR 3M – stopa referencyjna – stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą
  w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

  Dla oprocentowania okresowo – stałego:

  Poniższa kalkulacja dla kredytu konsolidacyjnego zabezpieczonego hipotecznie na dzień 10.05.2024 r.

  Całkowita kwota kredytu: 200.000,00 zł; okres kredytowania: 240 miesięcy;

  oprocentowanie okresowo - stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy: 9,25 % w skali roku a następnie oprocentowanie zmienne:  9,28 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,88 %) i marży Banku
  w wysokości 3,40 %. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 9,96%. Równa rata kapitałowo-odsetkowa miesięczna:  1.832,30 zł.

  Całkowity koszt kredytu   243.803,14 zł, w tym:

  • suma odsetek w całym okresie kredytowania: 240.184,14 zł
  • prowizja nie kredytowana za przyznanie kredytu: 1,60 % kwoty kredytu wynosząca 3.200,00 zł
  • opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego: 200,00 zł
  • koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł
  • podatek od czynności cywilno-prawnych: 19,00 zł

  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.

  Całkowita kwota do zapłaty wynosi:  443,803,14 zł.

  Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne.
  W okresie obowiązywania wg formuły zmiennej oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

  WIBOR 3M – stopa referencyjna – stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą
  w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Spółdzielczy w Leśnicy, NIP: 756-000-51-72 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067776 przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.