Skip to main content
  • Jak zostać udziałowcem?

Jak zostać udziałowcem Banku Spółdzielczego w Leśnicy?

Członkiem Banku Spółdzielczego (zwanym dalej członkiem lub członkiem Banku Spółdzielczego) może być:

  • osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także
  • osoba prawna.

Warunkiem przyjęcia na członka Banku Spółdzielczego jest złożenie deklaracji w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podpisana przez przystępującego do Banku Spółdzielczego deklaracja powinna zawierać jego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną – jej nazwę i siedzibę oraz ilość zadeklarowanych udziałów.

O przyjęciu w poczet członków Banku Spółdzielczego decyduje Zarząd, podejmując w tym przedmiocie uchwałę w terminie jednego miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji.

Wpisowe i udziały

Członek Banku Spółdzielczego będący osobą  fizyczną, jest zobowiązany wpłacić wpisowe w kwocie 20,00 zł (słownie złotych:  dwadzieścia) i zadeklarować oraz wpłacić co najmniej jeden /1/ - udział obowiązkowy. Wysokość jednego udziału wynosi 250,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt).

Członek Banku Spółdzielczego będący osobą prawną jest zobowiązany wpłacić wpisowe w kwocie 20,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia) i zadeklarować oraz wpłacić co najmniej jeden /1/ - udział obowiązkowy. Wysokość jednego udziału wynosi 1.450,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt).

Członkowie Banku Spółdzielczego – zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne – nie mogą zadeklarować i wpłacić więcej udziałów niż 500 (słownie: pięćset).

Prawa Członków

Członkowie Banku Spółdzielczego w Leśnicy mają prawo do:

  • udziału w Zebraniu Przedstawicieli i Zebraniach Grup Członkowskich,
  • wybierania i bycia wybieranym do organów Banku Spółdzielczego, na zasadach określonych w Statucie
  • otrzymywania odpisu statutu i regulaminów, zaznajamiania się z uchwałami organów Banku Spółdzielczego, protokołami obrad organów Banku Spółdzielczego, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez Bank Spółdzielczy z osobami trzecimi,
  • uczestnictwa w podziale nadwyżki bilansowej w formie oprocentowania kwot wpłaconych na udziały,
  • przeglądania rejestru członków,
  • oceniania działalności Banku Spółdzielczego, zgłaszania wniosków jej dotyczących i żądania informacji o sposobie ich załatwienia.

Członkowie mają równe prawa bez względu na ilość posiadanych udziałów.

Więcej informacji na temat członkowska znajdą Państwo w STATUCIE Banku Spółdzielczego w Leśnicy.

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Leśnicy, NIP: 756-000-51-72 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067776 przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.