Skip to main content
 • Aktualności
 • Zebranie przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Zebranie przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Leśnicy

13-06-2024

  Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśnicy zawiadamia, że zgodnie z postanowieniem § 22 ust. 1 Statutu  Banku w dniu 27 czerwca 2024 r. (tj. czwartek) o godz.11:00 w Restauracji „Na Szlaku” w Leśnicy  przy ul.  Góry Św. Anny 8a, odbędzie się:

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŚNICY

W sytuacji, gdy na skutek braku quorum zebranie nie odbędzie się, wyznacza się, zgodnie z postanowieniem § 23 ust. 4 Statutu Banku, drugi termin w tym samym dniu i miejscu o godz. 11:30

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wybór Prezydium Zebrania:
 • Przewodniczącego Zebrania
 • Sekretarza Zebrania.
 1. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
 2. Uchwalenie Regulaminu Zebrania Przedstawicieli.
 3. Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
 4. Wybór Komisji:
 • Mandatowo-Skrutacyjnej
 • Uchwał, Wniosków i Oceny Odpowiedniości.
 1. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania i zdolności podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
 2. Przedstawienie zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Leśnicy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku.
 4. Przedstawienie zmian w regulacjach wewnętrznych: tj.: w Polityce oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz w Regulaminie działania Rady Nadzorczej.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego
  w Leśnicy”,
 • zatwierdzenia „Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej
  w Banku Spółdzielczym w Leśnicy”
 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku, przedstawienie bilansu Banku, sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich oraz przedstawienie kierunków działania Banku na 2024 r.
 2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał, Wniosków i Oceny Odpowiedniości z wtórnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
 • zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej
  i kulturalnej na rok 2024,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
 • podziału nadwyżki bilansowej,
 • udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu,
 • zatwierdzenia sprawozdania Komisji Uchwał, Wniosków i Oceny Odpowiedniości oraz akceptacja dokonanej wtórnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej,
 • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023 r.,
 • przyjęcia oceny z przeprowadzonej lustracji z całokształtu działalności Banku Spółdzielczego w Leśnicy przez Beskidzki Spółdzielczy Związek Rewizyjny
  w Kętach,
 1. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków i Oceny Odpowiedniości z pierwotnej oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków
  i Oceny Odpowiedniości z pierwotnej oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku.
 3. Wybór członków Rady Nadzorczej- przeprowadzenie głosowania.
 4. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej w sprawie przeprowadzenia wyborów Członków Rady Nadzorczej Banku (ogłoszenie wyników wyborów).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Leśnicy na nową kadencję i oceny kolegialnej organu.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 7. Przyjęcie wniosków zgłoszonych przez Komisję Uchwał i Wniosków i Oceny Odpowiedniości.
 8. Zamknięcie obrad.

Zarząd Banku

Spółdzielczego w Leśnicy

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Leśnicy, NIP: 756-000-51-72 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067776 przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.