Skip to main content
 • Kredyt preferencyjny z dopłatami ARiMR

  Kredyt preferencyjny z dopłatami ARiMR

  SZCZEGÓŁY:

  1. Rodzaj kredytu - kredyt PREFERENCYJNY z dopłatami do oprocentowania ze środków ARiMR (Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) na działalność rolniczą
  2. Przeznaczenie 
  • linia RR - kredyt na finansowanie inwestycji w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym,
  • linia Z - kredyt na finansowanie zakupu użytków rolnych,
  • linia PR - kredyt na finansowanie inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów,
  • linie K01/K02– odpowiednio kredyt klęskowy inwestycyjny i klęskowy obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę,
  • linia MRcsk - kredyt na finansowanie zakupu użytków rolnych przez młodych rolników.
  1. Okres kredytowania – w zależności od linii kredytowej, kredyt może zostać udzielony maksymalnie na:
  • Linia RR – 15 lat  2 lata karencji
  • Linia Z – 15 lat  2 lata karencji
  • Linia PR – 15 lat 2 lata karencji
  • Linia K01/K02 – 4 lata
  • Linia MRcsk – 15 lat nie krócej niż 5 lat
  1. Oprocentowanie kredytu 

  linia RR/Z/PR/ K01

  Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte na stopie referencyjnej WIBOR 3M i stałej marży Banku.

  Oprocentowanie kredytu  nie może być wyższe niż stopa referencyjna WIBOR 3M, ogłaszana w ostatnim dniu roboczym drugiego miesiąca poprzedzającego każdy następny kwartał - powiększona o marżę Banku w wysokości 2,5%. 

  Należne odsetki płacone odpowiednio przez:

  • kredytobiorcę w wysokości 0,67 oprocentowania, określonego w ust. 1,  nie mniej niż 3%, a w przypadku gdy oprocentowane wynosi poniżej 3% - w wysokości tego oprocentowania;

  • ARiMR – w pozostałej części.

  Linia K02

  Oprocentowanie kredytu  nie może być wyższe niż stopa referencyjna WIBOR 3M, ogłaszana w ostatnim dniu roboczym drugiego miesiąca poprzedzającego każdy następny kwartał - powiększona o marżę Banku w wysokości 2,5%. 

  Należne odsetki płacone przez:

  • kredytobiorcę odpowiednio w wysokości:

   • 0,5 oprocentowania, określonego w ust. 1,  nie mniej niż 1,5% - jeżeli w dniu wystąpienia szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk lub

   • (WIBOR 3M+2,5%)-[(0,5*(WIBOR 3M+2,5%)/2] - jeżeli w dniu wystąpienia szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk;

  • ARiMR – w pozostałej części.

  linia MRcsk

  zgodnie z Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy

  1. Zabezpieczenie kredytu
  • weksel in blanco
  • inna forma uzgodniona z Bankiem
  • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem

  Dlaczego warto?

  minimalne oprocentowanie
  niska prowizja
  szeroka gama celowości przeznaczenia kredytu
  długi okres kredytowania
  wypłata kredytu może nastąpić jednorazowo lub w transzach
  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Spółdzielczy w Leśnicy, NIP: 756-000-51-72 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067776 przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.