Skip to main content
 • Kredyt w rachunku bieżącym

  Kredyt w rachunku bieżącym

  SZCZEGÓŁY:

  1. Rodzaj kredytu – krótkoterminowy kredyt obrotowy o charakterze odnawialnym (tzn. każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż kredyt odnawia się i może być wykorzystywany wielokrotnie w ramach kwoty limitu przyznanej na podstawie umowy kredytu, aż do daty spłaty ustalonej w umowie)
  2. Przeznaczenie – bieżące zobowiązania Kredytobiorcy wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej
  3. Maksymalna kwota  – uzależniona jest od obrotów na rachunku bieżącym Klienta
  4. Okres kredytowania –  do 1 roku (z możliwością przedłużenia okresu umowy)
  5. Oprocentowanie kredytu – zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym
  6. Odsetki – naliczane są za każdy dzień od wykorzystanej kwoty kredytu,  pobierane w okresach miesięcznych z rachunku bieżącego Kredytobiorcy
  7. Zabezpieczenie kredytu-
  • pełnomocnictwo do rachunku
  • weksel in blanco
  • inna forma uzgodniona z Bankiem

  Dlaczego warto?

  szybka decyzja o przyznaniu kredytu
  to wsparcie dla Twojego Biznesu
  brak konieczności dokumentowania celowości wykorzystania kredytu

  Poniższa kalkulacja dla kredytu w rachunku bieżącym na dzień 12.01.2024 r.

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu w rachunku bieżącym wynosi: 11,46% dla następujących założeń: kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności, wypłacony jednorazowo, kapitał spłacany na koniec okresu kredytowania, kredyt wykorzystany całkowicie, całkowita kwota kredytu: 100.000,00 zł, okres kredytowania: 12 miesięcy; oprocentowanie zmienne: 9,08 % w skali roku –wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,88%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości: 3,20%.

  Na całkowity koszt kredytu w wysokości  11.673,18 zł , składa się:

  • prowizja za przyznanie kredytu  w wysokości 1.700,00 zł (1,70%)
  • opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego  w wysokości 50,00 zł
  • opłata za prowadzenie rachunku bankowego za okres 12 miesięcy 72,00 zł
  • suma odsetek za cały okres kredytowania 851,18 zł

  Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi   111.673,18 zł.

  Oprocentowanie kredytu jest zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, który może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć.

  WIBOR 3M – stopa referencyjna – stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą
  w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Spółdzielczy w Leśnicy, NIP: 756-000-51-72 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067776 przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.