Skip to main content
 • Kredytowa linia hipoteczna

  Kredytowa linia hipoteczna

  SZCZEGÓŁY:

  1. Rodzaj kredytu - kredyt obrotowy na działalność gospodarczą
  2. Przeznaczenie – kredyt może być przeznaczony na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w Banku lub instytucjach finansowych.

  Kredyt nie może być przeznaczony na

  1. finansowanie zakupu nieruchomości stanowiących jednocześnie przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu;
  2. refinansowanie kredytów i innych transakcji obsługiwanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy nieterminowo, tj. zadłużenie przeterminowane utrzymujące się powyżej 30 dni, w kwocie przekraczającej 500 PLN.
  1. Okres kredytowania - do 15 lat
  2. Oprocentowanie kredytu – zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym
  3. Zabezpieczenie kredytu -
   • hipoteka na nieruchomości lub ograniczonym prawie rzeczowym, należącej/cym do Wnioskodawcy;
   • przelew na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości obciążonej hipoteką, (jeśli nieruchomość jest zabudowana);
   • weksel własny in blanco Klienta wraz z deklaracją wekslową;
   • inna forma uzgodniona z Bankiem.

  Dlaczego warto?

  minimum formalności
  szybka decyzja o przyznaniu kredytu
  długi okres kredytowania – nawet do 15 lat
  wysoką kwotę kredytu do 3 000 000 zł lub do 70% wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia
  nie wymaga udokumentowania celowości wykorzystania kredytu
  umożliwia rozwój Twojej firmy
  możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów

  Poniższa kalkulacja dla Kredytowej Linii hipotecznej na dzień 12.01.2024 r.

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla Kredytowej Linii Hipotecznej wynosi: 9,87% dla następujących założeń: kredyt przeznaczony jest na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością i wypłacony jednorazowo, całkowita kwota kredytu: 500.000,00 zł, okres kredytowania: 180 miesięcy; oprocentowanie zmienne: 8,88 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,88%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości: 3,00%, kredyt spłacany w 180 malejących ratach kapitałowo-odsetkowych, najwyższa rata kapitałowo – odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 6.507.06 zł.

  Na całkowity koszt kredytu w wysokości  348.743,77 zł, składa się:

  • prowizja za przyznanie kredytu  w wysokości 12.500,00 zł (2,50%)
  • opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego  w wysokości 50,00 zł
  • opłata za prowadzenie rachunku bankowego za okres 180 miesięcy 1.080,00 zł
  • suma odsetek za cały okres kredytowania 894,77 zł
  • koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł
  • podatek od czynności cywilno-prawnych: 19,00 zł

  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.

  Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi  848.743,77 zł.

   

  Oprocentowanie kredytu jest zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, który może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć.

  WIBOR 3M – stopa referencyjna – stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą
  w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Spółdzielczy w Leśnicy, NIP: 756-000-51-72 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067776 przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.